Forslag om vern av skogområder i Trøndelag

Rik bekkedal i lokaliteten Rubben, Namsskogan kommune
Rik bekkedal i lokaliteten Rubben, Namsskogan kommune

Fylkesmannen sender ut et høringsforslag om vern av skogområder i Trøndelag. Verneforslaget omfatter 17 nye områder, utvidelse av 6 eksisterende naturreservat, og en utvidelse av nasjonalpark. Høringsfristen er 28. juni 2020.

Områdene er overveiende frivillige tilbud fra de private grunneierne. Deler av ett område er på Statskog SF. Allskog og Norskog har vært de private grunneiernes representanter.

Områdene er:

Område Kommune Areal daa
Kvernvasselva Nærøysund 216
Synnes Nærøysund 148
Storvasslia, utvidelse Mjøsund naturreservat Nærøysund 3010
Mevasslia, utvidelse Mjøsund naturreservat Namsos 6496
Erikfjelldalen Nærøysund 15969
Trolldalen Namsos 659
Rubben Namsskogan 4975
Forrotjønna Namsskogan 2414
Sandtjønnhaugen Høylandet 335
Medjåura/Memorgotuva Grong  311
Bergsåsen, utvidelse Snåsa 652
Blomlisetran  Snåsa  1125
Lystjønna Steinkjer  1114
Sørdalshalla Steinkjer  214
Kvernå, utvidelse Kvamsfjellet naturreservat Steinkjer  9402
Djupdalen utvidelse av Blåfjella, Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark og Djupdalen naturreservat Verdal  9004
Kongrosletta Stjørdal  11221
Litjfellet- Heståsen Selbu 1852
Nideng Trondheim  267
Resdalen Orkland 732
Rennsjølia Heim  3897
Storvika - utvidelse Selbu 101
Svarttjønnåsen - utvidelse  Midtre Gauldal 365
Kringsåsen - utvidelse Stjørdal  61

Forslaget utgjør i alt 74562 dekar, hvorav 37394 da er skogareal, noe som igjen er 0,22 % av skogarealet i fylket.

Pr 31.12.2019 er 7,4 % av skogarealet i Trøndelag vernet, herunder 4,5% av den produktive skogen. Stortinget har vedtatt en nasjonal målsetting om vern av 10% av skogarealet, samtidig som hensyn til skogbruket ivaretas. 

Formålet


Formål er å ivareta naturmangfoldet gjennom vern av skogområder som dekker opp variasjonen av skognatur i Norge, og spesielt dekke opp gammel naturskog. Noen områder har også supplerende verneverdier. Områdene tilfredsstiller både nasjonale og regionale kriterier for vern.

Områdene utgjør forskjellige skogtyper og dekker opp ulike kriterier i barskogvernet: Boreal regnskog, elvedaler/bekkekløfter, kalkskog, lavlandsskog i sørboreal sone, høgstaudeskog, areal med sumpskog og flommarkskog, gammel skog under naturlig dynamikk og områder som utgjør deler av storområder. Supplerende verdier er i form av rikmyr, slåttemyr, lavlandsmyr, elveslette og delta m/kroksjøer i noen områder. Områdene tilfredsstiller kriterier i skogvernet og etter naturmangfoldloven.

Frivillig vern


Frivillig vern betinger at grunneiere tilbyr områder, og at det er enighet mellom de private grunneierne og staten om areal, erstatning og forskrift. Erstatning utbetales raskt etter eventuelt vernevedtak.

Prosess

Eventuell uttalelse sendes Fylkesmannen innen 28. juni 2020, med adresse postboks 2600, 7734 Steinkjer eller epost: fmtlpost@fylkesmannen.no

Partene i saken har fått informasjon om verneforslaget.