Søknad om utslipp av vann fra bore- og sprengningsarbeider RV 706.


Høringsfrist 10. desember 2018 23:00

Søknad om utslipp for anleggsarbeider (utslipp til Nidelva fra tunnelarbeider) i forbindelse med bygging av RV 706 Nydalsbrua i Trondheim kommune

 

 

Statens vegvesen, Region midt, søker om utslippstillatelse for utslipp av tunnelvann/borevann i anleggsfasen i forbindelse med bygging av tunneler på RV 706 i Sluppenområdet i Trondheim kommune.  Arbeidet forventes å ta mellom 3 og 6 måneder.

Vi ber om at eventuelle merknader til søknaden oversendes Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer eller til fmtlpost@fylkesmannen.no innen 10.12.18.

Kontaktpersoner:
Tore Haugen Tlf: 73199200
fmtltoh@fylkesmannen.no

Marit Lorvik Tlf: 73199213
fmtlmlo@fylkesmannen.no