Høring - søknad om tillatelse - Matmortua - Viking Gjenvinning Ottersøy AS - Nærøy kommune


Høringsfrist 03. februar 2019 23:59

Viking Gjenvinning Ottersøy AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til virksomhet på Matmortua avfallsanlegg.

Bedriften søker om å motta, mellomlagre og behandle kasserte fritidsbåter og yrkesfartøy. Søknaden med vedlegg er tilgjengelig her til høyre.

Eventuelle merknader og kommentarer til søknaden sendes til Fylkesmannen i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer eller til fmtlpost@fylkesmannen.no innen 03.02.2019.

Søknaden vil også legges ut til offentlig gjennomsyn i Nærøy kommune.