Forvaltningsplaner for naturreservatene Storåa, Olsengelva, Kolåsen og Hemrasmarka


Høringsfrist 08. februar 2019 00:00

Olsengelva naturreservat. Foto: Eldar Ryan / Fylkesmannen i Trøndelag
Olsengelva naturreservat. Foto: Eldar Ryan / Fylkesmannen i Trøndelag

Fylkesmannen har utarbeidet utkast til forvaltningsplaner for fire naturreservater: Storåa, Olsengelva, Kolåsen og Hemrasmarka, i henholdsvis Lierne, Namsos, Snåsa og Stjørdal kommune. Forvaltningsplanene er nå ute på høring.

Naturreservatene

Naturreservatene Storåa og Hemrasmarka ble opprettet ved kongelig resolusjon i 2016, og Olsengelva og Kolåsen ble opprettet i 2017. Alle fire naturreservatene har særlig betydning for biologisk mangfold på grunn av sin variasjon i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Storåa inneholder fuktig granskog med bekkekløfter og har et rikt artsmangfold av lav. Både Hemrasmarka og Olsengelva er lokaliteter med den trua naturtypen boreal regnskog (kystgranskog). Kolåsen er et område med gammel og lite påvirket skog, inkludert kalkskoger. Det er gjort funn av flere rødlista arter i alle fire naturreservatene.

Forvaltningsplanen

Det ble meldt oppstart av forvaltningsplanarbeidet for Storåa, Olsengelva, Kolåsen og Hemrasmarka høsten 2018. Forvaltningsplanen skal fungere som et praktisk hjelpemiddel for forvaltningen og bidra til å sikre en enhetlig forvaltning av verneområdet. Forvaltningsplanen skal også avklare forholdet til andre interesser i området. Det er verneforskriften som setter bestemmelsene for verneområdet, og forvaltningsplanen er ikke et juridisk bindende dokument. Målsettingen for alle fire naturreservatene er å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. Formålet med vernet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.

Har du innspill, spørsmål eller kommentarer til forvaltningsplanen? Innspill kan henvendes til Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer, eller på e-post til fmtlpost@fylkesmannen.no.