Søknad om utslippstillatelse for Svanem Biogass AS -Heim kommune


Høringsfrist 25. mai 2020 23:55

Svanem Biogass AS søker om tillatelse til produksjon av biogass fra mottak og behandling av husdyrgjødsel og fiskeavfall.

Gassen skal selges og brukes av eksterne kunder. Det skal ikke være utslipp til vann fra prosessen og bioresten skal brukes av lokale bønder for spredning på landbruksareal.

Eventuelle merknader til søknaden sendes Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer, eller til fmtlpost@fylkesmannen.no