Høring - søknad om tillatelse til deponering av snø - Forset Grus AS - Klæbu kommune


Høringsfrist 29. november 2019 23:59

Forset Grus AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til deponering av snø på Tanem i Klæbu kommune.

På vegne av Forset Grus AS har Pro Invenia søkt om tillatelse til midlertidig deponering/lagring av snø fra industriområdet på Torgård. Området for snølagringen er lokalisert på industriområdet til Forset Grus AS på Tanem i Klæbu kommune gnr. 38 bnr. 2.

Området er innenfor plangrensen til reguleringsplanen for Forset – Tanem grustak vedtatt 07.09.2017. Området for midlertidig deponering er antatt å være av tilstrekkelig størrelse. Ved uvanlige store snømengder kan det bli aktuelt med noen små snølager i tillegg lengre opp i grustaket.

I Fylkesmannens brev til bedriften er det etterspurt informasjon vedrørende størrelse på areal på hoveddeponi, samt aktuell plassering og størrelse på eventuelle tilleggsareal for deponering.

Vedlagt søknaden følger oversiktskart, reguleringsplan med snødeponi og skriv fra rådmannen. Dokumentene er tilgjengelige her til høyre.

Søknaden legges ut til offentlig gjennomsyn i Klæbu kommune og blir kunngjort i Adresseavisen.

Vi ber om at eventuelle merknader til søknaden sendes til Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på e-post til fmtlpost@fylkesmannen.no, innen 29. november 2019.