Vann

Vann er en livsnødvendig ressurs for alle. Vi har mye rent vann i Norge, men ikke alt vannet har like god kvalitet.

Dette er de viktigste årsakene til dårlig vannkvalitet:

  • forurensning som forsuring, overgjødsling og spredning av miljøgifter
  • fysiske endringer som vassdragsregulering, hindringer som for eksempel veier og jernbaner, og grøfting og andre tiltak som styrer vannet i kanaler
  • biologiske påvirkninger som fremmede fiskearter, rømt oppdrettsfisk og lakselus

Samarbeid om vannforvaltning

Vannet renner dit det vil. De fleste vannkildene strekker seg over flere kommuner eller fylker, og noen deler vi med våre naboland. Derfor må vannet forvaltes i samarbeid mellom lokale, regionale og sentrale myndigheter. Her samarbeider vi også med nabolandene våre Sverige, Finland og Russland.   

Norge er delt inn i elleve vannregioner. En fylkeskommune i hver region er utpekt som vannregionmyndighet. I 2015 skal det vedtas regionale vannforvaltningsplaner med konkrete tiltak. Dette er en del av innføringen av EUs rammedirektiv for vann.

Fylkesmannens oppdrag

Klima- og miljødepartementet er ansvarlig myndighet for innføringen av EUs rammedirektiv for vann. Fylkesmannen er departementets representant på regionalt nivå, og skal   

  • samle kunnskap om vannets tilstand og gi en vurdering av miljøtilstanden
  • overvåke og kartlegge problemer
  • fungere som miljøfaglig rådgiver for andre involverte myndigheter

Vannet blir påvirket på mange ulike måter. Hensynet til at vi skal ha rent vann nå og i framtiden, må være en del av vurderingen på alle fagområder.

Vis mer


03.04.2020

God økologisk tilstand i Mjøsa i 2019

Hovedvannmassene i Mjøsa var i god økologisk tilstand i 2019, bortsett fra Furnesfjorden som var i Moderat tilstand.

19.11.2019

Overvåking av tidligere kalkede vassdrag i Hedmark i 2015-2018

Overvåking av tidligere kalkede innsjøer i Hedmark tyder ikke på at noen av dem har blitt unaturlig sure etter at kalkingen ble avsluttet.

28.06.2019

Ny rapport om miljøgifter i Mjøsa

Status for miljøgiftene i Mjøsa, kilder og mulige tiltak presenteres i en ny rapport fra Fjeld og vann AS.

21.06.2019

Innsjøene i jordbruksområdet på Hadeland er fortsatt betydelig forurenset

Overvåking i 2017 viste at mange vann i jordbruksområder på Hadeland var forurenset av næringssalter. Ny overvåking i området sommeren 2018 bekrefter dette.

29.05.2019

Overvåking av elver og innsjøer i Hedmark i 2018

Tre av sju innsjøer og seks av sytten elvelokaliteter nådde målet om god økologisk tilstand under fjorårets overvåking i Hedmark.

12.04.2019

God økologisk tilstand i Mjøsa i 2018

Overvåkingen i 2018 viste god tilstand for planteplankton på alle stasjoner i Mjøsa, og siktedyp og total-fosfor tilfredsstilte lokale miljømål.

28.08.2018

Endelig bekreftelse av elvemusling i Trysilelva

Det er gjort et nytt funn av elvemusling ved Plassen bru i Trysilelva. Er dette en einstøing i elva, eller finnes det flere der?