Reindrift

Foto: Ivar Lorentzen
Foto: Ivar Lorentzen

Norsk reindrift har sitt opphav hos den samiske befolkningen, og utøves hovedsakelig i Nord-Norge, Trøndelag, Møre og Romsdal og Hedmark. Reindriftsforvaltningens arbeidsoppgaver omfatter ressurs- og arealforvaltning, tilskuddsforvaltning og reindriftsbasert næringsutvikling.

Nær 140 av landets kommuner har reindrift, på et areal som utgjør om lag 40 prosent av landarealet i Norge. Vi har 240 000 tamrein i vårflokk, 180 000 er i Finnmark. Reindriften sør for Finnmark har små variasjoner fra år til år, mens reintallet i Finnmark til tider kan variere. Kalvetilgang, tap og slakteuttak er årsaker til variasjonene. I underkant av 3 000 personer er tilknyttet samisk reindrift.

Organisering av reindriften

Reindrift utøves primært i det samiske reinbeiteområdet, som strekker seg fra Finnmark i nord til Hedmark i sør. Dette området er inndelt i seks samiske regionale reinbeiteområder og videre i 72 sommer- og helårsbeitedistrikter, samt ti distrikter som brukes til høst- og vinterbeiter for norsk reindrift og/eller som beiter for svensk reindrift.

Grupper av reineiere samler reinen i felles flokker på bestemte arealer, og samarbeider om driften. Disse driftsgruppene kalles ”siida” på nordsamisk og ”sijte” på sørsamisk. De siste årene har det vært i underkant av 100 sommersiidaer, og om lag 150 vintersiidaer. Hver siida er delt inn i siidaandeler, som har en ansvarlig leder. Rein innenfor det samiske reinbeiteområdet skal merkes med eierens merke. Bare personer av samisk ætt har i utgangspunktet rett til reinmerke.

Ikke-samisk reindrift utøves i Hedmark og Nord-Gudbrandsdalen og Valdres i Oppland. Denne reindriften krever særskilt tillatelse gjennom reindriftsloven.

Rendal Renselskap har en særegen driftsform basert på avskyting av privateide dyr i Rendalen, Engerdal og Trysil. Svensk reindrift har bruksrett i bestemte områder i Norge, fra Troms til den nordligste delen av Hedmark.

Reindriftsforvaltning hos Fylkesmannen

Fylkesmannen skal bidra til at myndighetene når de overordnede mål for reindriftspolitikken. Vi skal blant annet kontrollere etablering og overflytting av siidaandeler, gi råd i gjerdesaker, godkjenne bruksregler utarbeidet av distriktsstyret, gi dispensasjon fra beitebruksreglene når det foreligger sterke grunner, om nødvendig fastsette beitetider for de årstidsbeitene og gi uttalelser og fremme innsigelser i saker etter plan- og bygningsloven.

Reindriftsavtalen

Reindriftsavtalen er årlige forhandlinger mellom Norske Reindriftssamers Landsforbund og Landbruks- og matdepartementet om økonomiske virkemidler for reindriftsnæringen.

Fylkesmannen har ansvar for tilskuddsbehandling regionalt over reindriftsavtalen. Landbruksdirektoratet har ansvar for hovedutbetalingene til siidaandelene.

Rovvilt

Fylkesmannen har også ansvar for midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak og erstatning for rein drept av fredet rovvilt. Les mer om dette under temaet Miljø og klima hos Fylkesmannen i ditt fylke.

Vis mer

Reindrift i Innlandet

I Innlandet er det samisk reindrift i Engerdal og Os kommuner. I tillegg har vi fem tamreinlag. Det er Rendal Renselskap, Lom Tamrein, Vågå Tamrein, Fram Reinlag og Filefjell Reinlag.

Som en følge av omlegginger i reindriftsloven, er den regionale reindriftsforvaltningen overført til fem fylkesmannsembeter. For Innlandet er det Fylkesmannen i Trøndelag som har ansvar for reindriftsforvaltningen. Reindriftsforvaltningens arbeidsoppgaver omfatter så vel ressurs- og arealforvaltning som tilskuddsforvaltning og reindriftsbasert næringsutvikling.

Det er inngått avtale mellom Fylkesmannen i Innlandet og Fylkesmannen i Trøndelag om bruk av kompetanse innen reindrift i behandling av arealplansaker. Det er også etablert rutiner for å holde reindriftsfaglig ansvarlig hos Fylkesmannen i Trøndelag informert om igangsatte plansaker i Innlandet, samt om når Fylkesmannen i Innlandet skal ta kontakt for reindriftsfaglig bistand. Bakgrunnen for dette er at innsigelsesmyndigheten etter plan- og bygningsloven fortsatt ligger hos fylkesmannsembetet der arealet ligger.


09.10.2019

Inspirasjonsseminar - ut på vidda

Fylkesmannen i Troms og Finnmark inviterer til seminar om næringsutvikling - påmeldingsfrist 18. oktober 2019 - påmeldingsfrist 18. oktober 2019    

04.10.2019

Reinmerker på høring og kunngjøring

Registrering av nye reinmerker eller overføring av eksisterende reinmerker sendes på høring, og kunngjøres dersom de blir godkjent i merkenemnda.

04.10.2019

Ledig stilling som jurist

Har du juridisk kompetanse og interesse for reindrift, folkerett, klima og miljø?

02.05.2019

Påmelding til reindriftskonferansen 2019

Nå er påmelding til årets reindriftskonferanse åpnet!

10.04.2019

Utvidet frist for levering av melding om reindrift

Skjema for innlevering av melding om reindrift er nå tilgjengelig igjen i Altinn. Fristen for å levere melding om reindrift (MOR) er utsatt til 12. april på grunn av nettverksproblemer hos Landbruksdirektoratets sider.

03.04.2019

Oversikt over frister for innlevering av melding om reindrift og søknad om tilskudd/ erstatning

Det er ikke alltid like lett å holde oversikten over hvilke papirer som skal inn når og hvor. Her har du en oversikt! Melding om reindrift - frist 10. april via Altinn/ papir Søknad om erstatning - frist 15. april via papir Søknad om tilskudd - frist 31. mai via Altinn/ papir.

02.04.2019

Fritak fra engangsavgift for reindriftsnæringen

Du kan få fritak ved første gangs registrering av beltemotorsykler/snøscootere og terrenggående firehjuls motorsykler som skal benyttes i reindriftsnæringen.  

02.04.2019

Reindriftskonferansen 2019

Årets reindriftskonferanse for reineiere/tamreinlag i vårt forvaltningsområde er under full planlegging. Konferansen vil i år arrangeres i samarbeid med rovviltnemnda i region 6 og holdes på Scandic Hell hotell den 28-29. mai 2019.

02.04.2019

Informasjon om søknad om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag

Frist for levering av søknad om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag er den 31. mai 2019

02.04.2019

Informasjon om melding om reindrift 2018 / 2019

Våren er tid for både reinflytting, kalving og levering av melding om reindrift. Frist for å levere melding om reindrift er som vanlig den 10. april, derimot er søknad for tilskudd den 31. mai.  

Flere nyheter