Hvorfor tilsyn?

Formålet med tilsynet er først og fremst og sikre kvalitativt gode tjenester til befolkningen

Det er en utfordring å formidle hva som er hensikten med tilsyn og hvordan virkemidlene i lovgivningen skal benyttes for å fremme målet. Det etableres kanskje en del forventninger tilsynsmyndighetene ikke kan innfri.

Det er viktig at befolkningen har tillit til at de er i trygge hender i sitt møte med helsetjenesten og helsepersonell, og tilsynet skal bidra til å styrke kvalitet og sikkerhet i helse- og omsorgstjenesten.

Herunder vil vi vise hvilke reaksjonsformer Fylkesmannen og Statens helsetilsyn har overfor personell og virksomheter i helse og omsorgstjenesten som bryter helse- og omsorgslovgivningen, for å bidra til en klargjøring både for tjenestene og tjenestemottakerne. Formålet med bruk av reaksjoner er å øve et større påtrykk på at nødvendige endringer gjennomføres for å sikre at kvalitet og pasientsikkerhet blir ivaretatt, ikke å straffe helsepersonellet.

Se Helsetilsynets nettside for å få en beskrivelse av blant annet hva og når pliktbrudd, administrative reaksjoner, advarsel, tilbakekall og begrensing av autorisasjon benyttes.