Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av dette arbeidet gjøres av Fylkesmannen.

Vis mer


18.11.2019

Nytt tilskudd til allmennleger i spesialisering (ALIS) – kort frist

Helsedirektoratet lyser ut nytt tilskudd på 30 millioner kr. til rekruttering av allmennleger i spesialisering. Fristen er allerede 25.11.2019.

06.11.2019

Fylkesmannen starter tilsynssak etter alvorlig hendelse

Fylkesmannen i Innlandet starter tilsynssak mot flere helsetjenester etter det angivelige drapsforsøket i Ringebu 30. oktober, der en person ble angrepet i Ringebu sentrum.

30.10.2019

Etisk refleksjon - kompass for helsepersonell i ulendt terreng

En spennende fagdag i etikk for alle ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene i Hedmark

18.10.2019

Nasjonalt kurs i sykehjemsmedisin

Sykehjemslegens rolle og funksjon

30.09.2019

Har du lyst på et verv i Kontrollkommisjonen i det psykiske helsevernet?

Det er fem kontrollkomisjoner i Innlandet. Det er nå ledige verv i fire av disse; Gjøvik, Toten Hadeland og Valdres, Reinsvoll, Gudbrandsdalen og Sanderud. Det er ledige verv i alle disse.

23.09.2019

Velferdsutfordringer i Innlandet – vi kan gjøre noe med det

Barn og unge får ikke den hjelpen de trenger, 8-9000 barn og unge blir utsatt for vold eller overgrep i hjemmene i våre kommuner. Har det blitt så vanskelig å gripe inn at vi lar være?  

19.09.2019

Endelig tilsynsrapport for Nord-Fron kommune og Vinstra videregående skole

Nord-Fron kommune ba om Fylkesmannens tilsyn etter en tragisk hendelse på Vinstra i fjor. Tilsynsrapportene er nå ferdige.

18.09.2019

Sender brev til 1 082 nyvalgte

Fylkesmannen har skrevet brev til alle de 1 082 ny- og gjenvalgte kommunepolitikerne i Innlandet. Allerede nå vil han sette blant annet beredskap og arbeidet for barn og unge på sakskartet.

09.09.2019

Rusforum Innlandet 2019

En møteplass for rus- og psykisk helsefeltet i Innlandet

09.09.2019

Matgledekorpset Innlandet inviterer til inspirasjonsdager

Matgledekorpset inviterer matfagarbeidere, pleiere og ledelse fra alle kommuner i Innlandet til å delta på inspirasjonsdag!

09.09.2019

Negativ sosial kontroll - er det noe å snakke om i Innlandet?

Innlandsnettverket - arbeid mot negativ sosial kontroll, inviterer til dagsseminar. Seminaret streames.

23.08.2019

Dialogmøter Leve hele livet

For informasjon, mobilisering og støtte for gjennomføring av kvalitetsreformen for eldre som favner bredt og berører mange samfunnsområder

29.07.2019

Blågrønnalge i Mjøsa – ta forholdsregler

Blågrønnalger (cyanobakterie) finns nå i Mjøsa. Bakterien finnes naturlig i jord, luft og vann, men under visse forhold kan det bli synlige oppblomstringer av disse bakteriene i elver og innsjøer. Badende bør ta forholdsregler.

29.07.2019

Harepest i Innlandet – unngå smitte

Veterinærinstituttet har påvist harepest (tularemi) hos flere harer i Innlandet. Tularemi hos mennesker gir vanligvis et mildt sykdomsbilde som behandles med antibiotika.

11.06.2019

Foreløpig tilsynsrapport for Nord-Fron kommune og Vinstra videregående skole

Nord-Fron kommune ba om Fylkesmannens tilsyn etter en tragisk hendelse på Vinstra i fjor, der en 16-åring ble drept og en 17-åring er tiltalt for drapet. En foreløpig tilsynsrapport er nå ferdig.

07.06.2019

Smittevernkonferansen 2019

Hepatitt C kan vi nå behandle. Tuberkulosespredningen har vi i Norge tatt grepet på, men MRSA og sesongs influensa ser ut til å «ta oss på sengen» hele tiden

22.05.2019

Nettverkssamling for ledere og leger ved helsestasjon og skolehelsetjenesten

Fylkesmanen er opptatt av å legge til rette for arenaer for erfaringsutveksling, dialog og kompetanseheving som et ledd i å utvikle gode tjenester i forbindelse med vår tilsynsvirksomhet

09.05.2019

Ber kommunene om hjelp

Skoleferien nærmer seg. For noen unge innebærer det en fare for å bli utsatt for tvangsekteskap, trusler og vold eller frihetsberøvelse.

07.05.2019

Nettverkssamling for ledere i helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Oppland og Hedmark

Fylkesmannen i Innlandet inviterer til Nettverkssamling på Lillehammer for ledere i helsestasjon- og skolehelsetjenesten i kommunene 21. mai 2019. Påmeldingsfrist: 12. mai.

06.05.2019

Vil bryte ned «siloer» i arbeidet med barn og unge

Innlandet er en av tre regioner hvor kommunene nå inviteres til spennende satsing for å styrke arbeidet rettet mot barn og unge.

06.05.2019

0-24 samarbeidet: Invitasjon til deltakelse i pilot 

Regjeringen vil prøve ut samordning av statlige tilskudd rettet mot utsatte barn og unge mellom 0-24 år og deres familier. Kommunene i Innlandet inviteres til å søke om deltakelse i piloten.

12.04.2019

Fagsamling økonomisk rådgivning for Nav i Hedmark og Oppland

Fagsamlingen arrangeres årlig av Fylkesmannen i Innlandet for økonomiske rådgivere i Hedmark og Oppland. Målgruppen for samlingen er dere som jobber med gjeldsrådgivning/økonomisk rådgivning til daglig, og dere som er utpekt med ansvar for området i egen kommune/eget Nav-kontor. Noen namsmenn vil også bli invitert.

28.03.2019

Vellykket tilskuddsordning for psykologer i kommunene

Helsedirektoratet kan melde om at ordninga med tilskudd til psykologer i kommunen har vært en suksess.

21.03.2019

Regionsamlinger pakkeforløp, psykisk helse og rus

Invitasjoner til regionsamlinger for implementering av pakkeforløp psykisk helse og rus.

12.03.2019

Leve hele livet

Fylkesmannen i Innlandet er gitt i oppdrag å koordinere det regionale støtteapparatet i kvalitetsreformen - Leve hele livet

07.03.2019

Demenskonferansen 2019

Fylkesmannen i Innlandet i samarbeid med Forskningssenter for Aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom ved Sykehuset Innlandet arrangerte Innlandets demenskonferanse 14. og 15. februar 2019 på Scandic Lillehammer hotell.

26.02.2019

Fylkesmannen varsler tilsyn etter drapssak

Fylkesmannen varsler nå tilsyn med Nord-Fron kommune etter den tragiske hendelsen i oktober, der en 16 år gammel jente ble drept.

14.02.2019

Tilskudd til kompetanseheving, rehabilitering/habiliteringsprosjekter og øvrige innovasjonsprosjekter

Tilskuddet har som mål og stimulere kommunene til å møte morgendagens utfordringer i helse- og omsorgssektoren, samt styrke kommunens evne og mulighet til å utvikle bærekraftige og gode helse- og omsorgstjenester.

07.02.2019

Hvorfor tilsyn?

Formålet med tilsynet er først og fremst og sikre kvalitativt gode tjenester til befolkningen

05.02.2019

Innføring av pakkeforløp, psykisk helse og rus

Brev fra Helsedirektoratet til alle landets kommuner om innføring av pakkeforløp for psykisk helse og rus – barn, unge og voksne

Flere nyheter Få nyhetsvarsel