Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Fylkesmannen.

Vis mer


22.10.2020

Fylkesmannen på regionrunde: Viktig å møtes for å se fremover sammen

Mellom nå og jul skal Fylkesmannen på 10 regionbesøk i hele Innlandet. Etter et halvt år med nesten bare digital kontakt og helt spesielle utfordringer, er et slik møte ekstra viktig, sier fylkesmann Knut Storberget.

15.10.2020

Bistand hjemme skal hjelpe en utsatt gruppe med rus-/psykiatri-problemer

Mer fleksibel oppfølging og bistand hjemme, skal hjelpe en pasientgruppe som ikke greier å nyttiggjøre seg det ordinære tilbudet i kommunen eller i spesialisthelsetjenesten. Et tverrfaglig team (FACT) har en ny tilnærming til pasienter som sliter med alvorlige rus- og/eller psykiske helseutfordringer.

08.10.2020

Varsling av utbrudd av covid-19

Koronaveilederens kapittel om varsling og melding er i dag oppdatert med Varsling av utbrudd av covid-19: Utbrudd av covid-19 i og utenfor helseinstitusjon skal varsles til kommunelegen og Folkehelsehelseinstituttet, etter MSIS-forskriftens §§ 3-3 og 3-4. Varsling av utbrudd skjer gjennom utbruddsvarslingssystemet Vesuv.   

05.10.2020

Nye anbefalinger til kommunene skal sikre barn riktig helsehjelp

Barn og unge med covid-19 får ofte symptomer som ligner på andre virusinfeksjoner. For å sikre at de får riktig hjelp og til rett tid, er det utarbeidet egne anbefalinger til hvordan helse- og omsorgstjenesten i kommunene bør ivareta barn og unge under pandemien.

02.10.2020

Innkjøp av smittevernutstyr - tilbake til vanlige ansvarsforhold

Under pandemien er det etablert en nasjonal innkjøpsordning og fordeling av smittevernutstyr. Samtidig har det vært en forutsetning at kommunene selv skal skaffe slikt utstyr, og nå opphører den nasjonale innkjøpsordningen ved nyttår.

30.09.2020

Tilskuddsordning til ALIS - avtaler for næringsdrivende fastleger

Helsedirektoratet har bestemt å utlyse tilskuddordningen på nytt med søknadsfrist 11.11.2020. Det er kommuner som kan søke på ordningen.

29.09.2020

Digital grunnopplæring i sosialtjenesteloven

Fylkesmannen i Innlandet ved enhet sosial inviterer til digital grunnopplæring i sosialtjenesteloven. 

21.09.2020

Matgledekorpset i Innlandet i spiss for nasjonal satsing

Matgledekorpset i Innlandet var landets første pilotkorps for bedre mat og måltider. Med stort engasjement, variert fagbakgrunn og smittende humør har de i løpet av 2019 besøkt 10 kommuner. I tillegg har 25 kommuner deltatt på kurs med korpset.

18.09.2020

¼ av kommunene i Innlandet rekrutterer andre enn helsepersonell til smittesporingsteam

¼ av kommunene i Innlandet har tatt oppfordringen fra Helsedirektoratet om å bruke annet personell enn helsepersonell som medhjelpere på smittesporing.

18.09.2020

Digitalt basiskurs i økonomisk rådgivning

Fylkesmannen i Innlandet ved enhet sosial inviterer til digitalt basiskurs i økonomisk rådgivning.

10.09.2020

TISK - testing, isolering, smittesporing og karantene ved covid-19 i kommunene

Kommunene og kommunelegen har til enhver tid ansvar for å holde oversikt over smitteforekomsten i kommunen og gjennomføre de tiltakene som trengs lokalt for å stanse videre smitte så raskt som mulig.

10.09.2020

Kjøper verktøy til smittesporing

De aller fleste kommunene i Innlandet har eller er i ferd med å skaffe seg digitale verktøy for smittesporing. Å spore smitte og bekjempe utbrudd raskt er det viktigste i landets koronastrategi, og kommunene er i front i denne innsatsen.

10.09.2020

Kommunene får hjelp til innkjøp av smittevernutstyr i et vanskelig marked

Å skaffe nok og trygt smittevernutstyr har vært svært vanskelig gjennom koronatiden. Mange bekymrede kommuner har bedt Fylkesmannen i Innlandet om å bidra til en løsning. Forslaget nå er å la et kommunalt eid selskap, Abakus AS, sørge for felles innkjøp.

04.09.2020

Kommunene fikk honnør for rask reaksjon

Den siste uka har Hamar kommune sammen med nabokommunene på Hedmarken håndtert et lokalt utbrudd som nå omfatter 22 smittede. Fylkesmannen i Innlandet gir dem honnør for at de reagerte raskt og handlet resolutt da smitten ble oppdaget.

02.09.2020

Fylkesmannen opphever vedtak i Øyer kommunestyre

Grunnen til at vedtaket ble opphevet, var at kommunelovens krav om tydelig skille mellom folkevalgte organer og kommunens administrasjon ikke var godt nok ivaretatt.

02.09.2020

Ny tilskuddsordning for næringsdrivende fastleger

Ny tilskuddsordning "Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus" fordeles fortløpende

01.09.2020

Hvordan får du med deg oppdateringer i rundskrivet til sosialtjenesteloven?

Fylkesmannen minner om at det til stadighet skjer endringer i rundskrivet til sosialtjenesteloven. (Hovednr. 35 - Lov om sosiale tjenester i Nav.) Vi oppfordrer derfor alle til å bruke rundskrivet som ligger på nav.no.

26.08.2020

Eidskog kommune åpnet testsenter på svenskegrensen

Kommer du fra Sverige og skal inn i Norge, kan du nå koronateste deg gratis på Magnormoen. Eidskog kommune har etablert testsenteret i rekordfart, etter oppdrag fra Helsedirektoratet. Fylkesmannen besøkte senteret rett etter åpningen.

26.08.2020

Koronaen svekker grensesamholdet: - Nå må vi snakke med hverandre, ikke om hverandre

Fylkesmannen i Innlandet og Landshøvdingen i Värmland og i Dalarne går sammen for å bevare det gode naboskapet. Nå kommer de med fem egne grenseråd for økt samhold - og en påminnelse om viktige smittevernråd som er like i Norge og Sverige.

26.08.2020

Kommunene får hjelp til innkjøp av smittevernutstyr i et vanskelig marked

Å skaffe nok og trygt smittevernutstyr har vært svært vanskelig gjennom koronatiden. Mange bekymrede kommuner har bedt Fylkesmannen i Innlandet om å bidra til en løsning. Forslaget nå er å la et kommunalt eid selskap, Abakus AS, sørge for felles innkjøp.    

24.08.2020

Kjøper verktøy til smittesporing

De aller fleste kommunene i Innlandet har eller er i ferd med å skaffe seg digitale verktøy for smittesporing. Å spore smitte og bekjempe utbrudd raskt er det viktigste i landets koronastrategi, og kommunene er i front i denne innsatsen.

24.08.2020

Gode deltager-lister er avgjørende for å stoppe smitte

Kommuneoverlege Morten Bergkåsa har ett viktig budskap etter utbruddet på Lillehammer: Å ha gode lister over hvem som har vært på ulike steder og arrangementer er avgjørende for å beholde kontrollen når smitte oppstår.

14.08.2020

Slik skal skolene og barnehagene holdes åpne

Fylkesmannen i Innlandet hadde torsdag møte med alle kommunene i Innlandet, samt fylkeskommunen, for å samordne innsatsen rundt skoler og barnehager. Regjeringens mål er at barnehager, skoler og høyere utdanning skal holdes åpne. 

14.08.2020

Studentene i Innlandet organiserer trygg sosial aktivitet

Torsdag møtte fylkesmann Knut Storberget studentledere ved Høgskolen i Innlandet (HINN) og NTNU Gjøvik til dialog om studiestarten. Studentenes klare budskap var at fadderuka bidrar til en godt organisert studiestart med sosiale aktiviteter innenfor trygge smittevernrammer.

06.08.2020

Setter av 1,2 mill. kroner til digital smittesporing

Fylkesmannen mener det er viktig at kommunene i Innlandet raskt skaffer seg digitale verktøy for smittesporing. Det settes derfor av 1,2 mill. kroner som dekker kommunenes kostnader til å anskaffe slike verktøy.

05.08.2020

Turister med symptomer på Covid-19 testes der de oppholder seg

Kommunene skal ha et testtilbud til alle som oppholder seg i kommunen, inkludert turister og andre tilreisende. Testing skal være tilgjengelig uten henvisning fra lege.

03.08.2020

Karantene for hurtigrute-reisende fra fem Innlandskommuner

Passasjerer fra hurtigruten med koronautbrudd må kontakte helsetjenesten og gå i karantene. FHI vil ha rapport om oppfølgingen av passasjerene fra alle berørte kommuner.

03.08.2020

- Ta telefonen, det kan gjelde smittesporing

Vi er nå i en situasjon hvor det oppstår en rekke lokale utbrudd av koronavirus. For å holde viruset nede og unngå ny nedstenging av samfunnet, er det viktig at vi får brutt smittekjeden. Din innsats er viktig for å nå målet om effektiv testing, isolering, smittesporing og karantene.

31.07.2020

Fylkesmannen besøkte tollen – fortsatt trafikk under fjorårsnivå

Etter at svenskegrensa til Värmland ble åpnet igjen i slutten av forrige uke har trafikken tatt seg opp igjen, men den er vesentlig lavere enn på samme tidspunkt i fjor. Etter grenseåpningen er nå Tolletaten invitert inn i Fylkesberedskapsrådet i Innlandet.

30.07.2020

Vil forsterke samarbeidet over svenskegrensen

Å få til enda tettere samarbeid over den 40 mil lange landegrensen er målet for Fylkesmannen i Innlandet og Landshøvdingen i Värmland. Onsdag møttes de på grensen, som har vært en av de mest åpne i verden. Befolkningen på begge sider har en sterk «vi»-følelse som har blitt satt på prøve i koronatiden.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel