Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Fylkesmannen.

Vis mer


27.03.2020

Mulighet for forskudd av dagpenger

Koronapandemien har ført med seg en bølge av permitteringer og oppsigelser på det norske arbeidsmarkedet. I løpet av uke 12 hadde Innlandet mottatt nærmere 11600 søknader om dagpenger fra personer som nå har behov for støtte.

27.03.2020

Innføring i sosialtjenesteloven, samt nytt korona-rundskriv

Her finner dere video med innføring i sosialtjenesteloven på nivå "Ny i Nav". Dere finner også en video som handler om det nye, midlertidige rundskrivet til sosialtjenesteloven, som er laget i forbindelse med koronasituasjonen våren 2020.

27.03.2020

Ekstra råd til risikogruppene

Helseministeren kom i går med ekstra beskyttelsesråd til dem som er i risikogruppene for alvorlig sykdom ved koronavirus-smitte.

26.03.2020

Skole og barnehage til de som trenger det mest

Ikke alle barn har hjemmeundervisning for tiden. Helsedirektoratets retningslinjer for stenging av skole og barnehage gjør unntak for barn og unge med særskilte omsorgsbehov. Disse er det viktig å ta vare på. Den enkelte skole og barnehage må derfor gjøre konkrete og individuelle vurderinger av hvem som bør få dette tilbudet

26.03.2020

Kommuner kan stenge campingplasser

Smittevernloven gir kommunene hjemmel til å stenge ulike virksomheter, som campingplasser, hoteller og turisthytter, når det er nødvendig for å hindre at allmennfarlig smitte sprer seg.

26.03.2020

Familievernkontorene åpner igjen på telefon

Alle familievernkontorene vil ha åpne sentralbord igjen fra torsdag 26.3.20. Det er lagt opp til at terapeutene ved familievernkontorene skal tilby telefonkonsultasjoner.

26.03.2020

Prioriterer politiattest til de i kritiske samfunnsfunksjoner

Politiet prioriterer nå utsendelse av politiattest til helsepersonell, barnevern, politi og andre samfunnskritiske funksjoner.

26.03.2020

Krisesentre er en samfunnskritisk funksjon

Fylkesmann Knut Storberget har snakket mye om utsatte barn og unge. Krisesentrene har en viktig funksjon for familier i krise, og nå er det besluttet at ansatte der defineres som personell i kritisk samfunnsfunksjon.

26.03.2020

Nettverk, veiledningssamlinger og kurstilbud fra enhet Sosial

Informasjon om våre planer angående nettverk, opplæring og kurstilbud.

25.03.2020

Koronatiltak fortsetter – noen ble skjerpet

I går kom beskjeden om at tiltakene som mot koronaviruset skulle videreføres frem til og med 13. april. Vi gir deg her en oversikt over rådene – og spesielt på områder hvor rådene ble skjerpet.

25.03.2020

Hvem svarer på hva om koronasaker?

Fylkesmannen får daglig flere titalls eposter, telefoner og nettspørsmål om koronarelaterte saker – men må noen ganger sende henvendelser, spørsmål og innspill videre – rett og slett fordi vi ikke er rett adressat.

25.03.2020

Folk, bygg og utstyr i «Ressursbank Innlandet»

Nå bygges Innlandets kanskje viktigste «bank» opp. «Ressursbank Innlandet» er stedet der ressursene skal finne hverandre – hvis noen har for mye og noen har for lite skal det meldes hit.

24.03.2020

Smittevernhensyn stenger meklingskontorene

Foreldre med felles barn under 16 år må ha møtt til mekling for å få separasjon eller skilsmisse. Du kan ringe den nasjonale veiledningstelefonen hvis det er kritisk å få bestilt eller gjennomført meklingen nå.

23.03.2020

Bønder i karantene eller isolasjon kan stelle sine egne dyr

Det kan de gjøre såfremt de overholder øvrige krav fra helsemyndighetene om blant annet sosial distansering og hygieniske retningslinjer.

23.03.2020

Rett til dagpenger ved permittering i påsken

Regjeringen opphever særregler slik at permitterte kan få dagpenger i påsken. I uke 12 var det 11 595 søknader om dagpenger under permittering i Innlandet.

23.03.2020

Delt bosted – samvær under koronautbruddet

Det er blitt reist spørsmål om barn som har delt bosted og samvær under koronautbruddet. Det har kommet klare råd om at alle bes å være mest mulig hjemme, men hva betyr dette for barn i delte hjem?

22.03.2020

Meld fra ved mistanke om koronavirus

FHI ber om at folk som mistenkter at de kan være koronasmittet registerer dette hos dem. Dette kan bidra til at helsemyndighetene får bedre oversikt over utbredelsen av viruset.

20.03.2020

Innlandet har bedt om smittvernutstyr

En oversikt over hva Innlandskommuner trenger av smittevernutstyr er sendt Helsedirektoratet. Det opplyste fylkesberedskapssjef Asbjørn Lund i et kontaktmøte med kommunene 20.03. Smittevernutstyr er nå tema på «alle nivåer».

20.03.2020

Flere Nav-ansatte defineres som samfunnskritisk personell

Store grupper av NAV-ansatte defineres nå som samfunnskritisk personell. Regjeringen vil sikre at NAV er i stand til å betale ut dagpenger og trygder til de mange som nå blir permittert eller mister jobben.

20.03.2020

-En svært alvorlig situasjon

Fylkesmann Knut Storberget understreket i dagens pressebrief (20. mars) at vi står i en svært alvorlig situasjon. -Det forventes de neste ukene at kommunene får flere syke mennesker som trenger behandling og omsorg, sa Storberget.

20.03.2020

Fylkesmannen har tett dialog med kommunene

Fylkesmannen vil jevnlig utarbeide informasjonsskriv som sendes til ordførere og kommunedirektører.

20.03.2020

Foreldres rett til omsorgspenger dobles

Foreldre får dobbelt så mange dager med omsorgspenger,  også kalt «sykt-barn-dager». Arbeidsgiver skal kun betale for de tre første dagene.

20.03.2020

Nytt om permitteringer, sykefravær og egenmelding

Arbeids- og sosialdepartementet informerte i dag om endringer i permitterings- og dagpengeregelverket, samt om nye regler om koronarelatert sykefravær og egenmelding. 

20.03.2020

Landbruket er i beredskap

Fylkesmannen er opptatt av at matproduksjonen og aktiviteten i skogbruket i størst mulig grad går som normalt i en utfordrende tid.

19.03.2020

Helseattest for forlengelse av førerkort

Statens vegvesen har sammen med Helsedirektoratet vedtatt en midlertidig forskrift om forlengelse av førerett. Dette gjelder for alle som trenger helseattest som eldre over 80, yrkessjåfører og de med utrykningskompetanse.

18.03.2020

Sykdom og fravær på gardsbruk på grunn av korona

På grunn av utbruddet av koronavirus er tilskudd til avløsning av jordbrukere ved sykdom og fødsel mv. en aktuell tilskuddsordning. Her er ny informasjon om dette.

17.03.2020

Grensekontroll mot Sverige

Krysser du svenskegrensa nå uten å være omfattet av unntakene i forskriften nevnt under, skal du oppholde deg i karantene i 14 dager etter ankomst til Norge.

17.03.2020

Foreldre slipper å betale for barnehage og SFO

Kunnskapsdeparementet la ut pressemelding i dag om at foreldre slipper å betale for barnehage og SFO så lenge tilbudet er stengt grunnet koronautbruddet.

17.03.2020

Kontakt-telefon for barn og unge i Innlandet

Alle barn i Innlandet som er bekymra eller har spørsmål som følge av korona-krisen, kan ringe til den felles kontakt-telefonen for barn og unge som nå er opprettet.

17.03.2020

Ressursbank Innlandet er i gang

Fylkesmannen i Innlandet er godt i gang med å etablere en Ressursbank Innlandet. Formålet er å kartlegge hvilke behov Innlandet har og hvilke ressurser vi totalt sett har til rådighet.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel