Avfall og gjenvinning

Avfall og gjenvinning omfatter innsamling, mottak, lagring, behandling, gjenvinning og annen håndtering av avfall. Dette kan føre til utslipp av klimagasser, tungmetaller og andre miljøgifter.

Farlig avfall

Farlig avfall kan ikke håndteres sammen med vanlig avfall. Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige kjemikalier som kan føre til alvorlig forurensning og skade mennesker og dyr. Virksomheter som produserer farlig avfall, har plikt til å levere dette til godkjent avfallsmottak. Før transport skal avfallet deklareres elektronisk på www.avfallsdeklarering.no

Fylkesmannen kan gi tillatelse

Fylkesmannen er forurensningsmyndighet for de fleste avfallsanlegg og kan gi tillatelse til virksomhet som medfører forurensning. Dette omfatter anlegg for mottak, sortering og behandling av avfall, bilvraksplasser, deponier, komposteringsanlegg og forbrenningsanlegg. Når Fylkesmannen gir slike tillatelser, må virksomheten i noen tilfeller sette i gang spesifikke tiltak for å minske ulempen for andre. Fylkesmannen skal også hente inn avfallsplaner fra havner og drive tilsyn med dem.

Fylkesmannen kontrollerer avfallsanleggene for å sikre at kravene i tillatelsene blir overholdt. Det er forurensningsloven, avfallsforskriftene, internkontrollforskriften og tillatelsene som er gitt, som ligger til grunn for kontrollene.

Vis mer


07.04.2020

Kunngjøring av tillatelse til LiBiR IKS

Fylkesmannen gir Lillesand og Birkenes renovasjonsselskap (LiBiR IKS) tillatelse til mottak, mellomlagring og kverning av hageavfall på gnr./bnr. 30/62 i Lillesand kommune. 

07.04.2020

Korona-situasjonen

Sammendrag av Miljødirektoratets informasjon om korona-situasjonen knyttet til Fylkesmannens myndighetsområder.  

31.01.2019

Agder Renovasjon IKS har fått endret tillatelse for Heftingsdalen renovasjonsanlegg

Fylkesmannen i Agder har gitt Agder Renovasjon IKS tillatelse til å utvide deponiet og til årlig mottak av 40 000 tonn forurensede masser.

11.09.2018

Miljøvernavdelingens årlige strandryddedag

Miljøvernavdelingen ryddet i år plast og annet avfall på Grønningholmene utenfor Lillesand på vår egen årlige strandryddedag.

02.05.2018

Bli med på strandryddedagen!

Vi oppfordrer alle til å ta et tak for å rydde strendene i Agder for søppel. Her kan du finne informasjon om hvordan du gjør det.

20.04.2018

Nær 6 millioner kr til Agder for opprydding i marin forsøpling

Miljødirektoratet har tildelt seks millioner kroner til ti prosjekter for tiltak mot marin forsøpling i Agderfylkene i 2018.

15.02.2017

Agder Renovasjon IKS - endret tillatelse for Heftingsdalen renovasjonsanlegg

Agder Renovasjon IKS har fått tillatelse fra Fylkesmannen til å utvide rammene for mottak og behandling av avfall ved Heftingsdalen renovasjonsanlegg. Vedtaket kan påklages innen tre uker.

07.02.2017

Lillesand og Birkenes interkommunale Renovasjonsselskap IKS - søknad om endret tillatelse

Lillesand og Birkenes interkommunale Renovasjonsselskap IKS (LiBiR IKS) søker om endring i tillatelse. Endringen omfatter utvidelse av deponiarealet med 22,5 daa og en årlig ramme på 80 000 tonn avfall til deponi.

22.12.2016

LiBiR IKS har fått endret tillatelse

 40 000 tonn forurensede masser kan nå tas imot årlig på Knudremyr renovasjonsanlegg.

22.06.2016

Tillatelse til forbrenning av avfall på Hestemyr i Risør kommune

Team Tec får teste avfallsforbrenning i microanlegg i ett år fra 1. august 2016

Flere nyheter