Varsler mulig omgjøring

Fylkesmannen i Trøndelag varsler mulig omgjøring av vedtak der Lierne kommune har gitt dispensasjon til bruk av ATV i utmark.

Den 19. juni og 10. juli i år behandlet motorferdselsutvalget i Lierne kommune flere søknader om dispensasjoner fra lov om motorferdsel i utmark. Fylkesmannen er orientert om vedtakene, og har så langt gått gjennom to av dispensasjonene som ble gitt av motorferdselsutvalget.


Fylkesmannens rolle


Fylkesmannen veileder kommunene om gjeldende regelverk og gjennomfører lovlighetskontroll av kommunale vedtak om motorferdsel i utmark og vassdrag.
I begge sakene som Fylkesmannen i Trøndelag har vurdert varsler Fylkesmannen mulig omgjøring av vedtaket, men også det som kalles utsatt iverksetting. Det siste innebærer at søkerne nå ikke har tillatelse til å bruke motorisert kjøretøy i utmark før et endelig vedtak foreligger.

- Årsaken til at vi varsler mulig omgjøring er at vi mener kommunens vedtak kan være i strid med gjeldende regelverk på området, sier assisterende fylkesmann Gerd Janne Kristoffersen.

Fylkesmannen er kjent med at motorferdselsutvalget i Lierne kommune har gitt flere dispensjoner enn de to sakene som Fylkesmannen så langt har gått gjennom. De andre sakene vil bli behandlet individuelt og fortløpende i tiden fremover.