Tilskriver kommunene

Fylkesmannens klima- og miljøavdeling tilskriver nå kommunene i Trøndelag i forbindelse med regelverksavklaringen fra departementet om motorferdsel i utmark.

I år og i fjor gjennomførte Fylkesmannen i Trøndelag kontroll av lovligheten om barmarkskjøring etter forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag (NF) § 6 i to kommuner. I hovedsak handlet sakene om tillatelser til bruk av ATV på barmark i forbindelse med utleie av hytter til jakt og fiske.


Departementet har klargjort

I begynnelsen av september måned kontaktet Fylkesmannen i Trøndelag Klima- og miljødepartementet. Hensikten med dette var å få en nærmere presisering og avklaring om lov om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag. I sitt svar slår departementet fast at det ikke er åpning i regelverket for å gi tillatelser til slik regelmessig barmarkskjøring som de aktuelle sakene gjaldt, dvs. til utleiehytter i forbindelse med jakt og fiske.

Nå orienterer Fylkesmannen kommunene i Trøndelag om presiseringen, og ber om at kommunene legger presiseringen til grunn i sin utøvelse av regelverket.

Ønsker rapporter

Fylkesmannen har mottatt kopi av en del vedtak fra kommunene med tillatelser til barmarkskjøring. Gjennom dette har Fylkesmannen blitt oppmerksom på at flere kommuner har en dispensasjonspraksis som trolig ikke er i tråd med NF § 6.

For å få bedre oversikt over kommunenes forvaltningspraksis på området ber Fylkesmannen om at alle vedtak om barmarkskjøring etter NF § 6 fortløpende blir oversendt. Samtidig ber Fylkesmannen om en samlet oversendelse i saker der det er gitt tillatelser, som ikke allerede er sendt til Fylkesmannen.