Kommuneøkonomi

Fylkesmannen skal gi råd og veiledning i økonomiforvaltningen, blant annet knyttet til regelverk, inntektssystem og statsbudsjettet.

Robek

Kommuner med merforbruk som ikke blir nedbetalt etter kravene i kommuneloven, blir registrert i "Register om betinget godkjenning og kontroll" (Robek). Fylkesmannen skal kontrollere budsjett og økonomiplaner i Robek-kommuner, og skal også godkjenne alle vedtak om lån og langsiktige leieavtaler.

Kommunale garantier

Kommunene kan gi lånegarantier. Når en kommune garanterer for et beløp som overstiger 500 000 kroner, skal vedtaket godkjennes av Fylkesmannen.

Skjønnsmidler

Kommunene kan få skjønnsmidler, som er en del av de statlige overføringene til kommunesektoren. Det er Fylkesmannen som fordeler midlene til kommunen i det enkelte fylket. Tildelingen skjer etter departementets retningslinjer.

Interkommunale selskaper

Dersom en av eierkommunene i selskapet er underlagt reglene i kommunelovens § 60, skal selskapets vedtak om opptak av lån, godkjennes av Fylkesmannen.

Vis mer


23.08.2019

Statistikk og analyse

Statistikk og analyse fra Fylkesmannen i Trøndelag.

12.08.2019

Kompensasjon - endring eiendomsskatt

Fra og med 2019 kan ikke kommunene lenger ilegge eiendomsskatt på produksjonsutstyr og installasjoner for verker og bruk. I juli fordelte Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) midler til kommuner som taper mest på endringer i eiendomsskatteloven.

14.05.2019

Revidert nasjonalbudsjett 2019 og Kommuneproposisjonen 2020

På nettsiden statsbudsjettet.no finner du alle dokumentene og departementenes pressemeldinger. Vi viser til konferansen arena Trøndelag 15.-16 mai, der ett av temaene er kommuneproposisjonen 2020.   

18.03.2019

Havbruksfond gir gode resultat for mange kommuner i 2018

Den 15. mars publisert SSB foreløpige KOSTRA-tall for kommunene for 2018.

11.01.2019

Rundskriv Statsbudsjettet 2019 - Rammetilskudd etter saldert budsjett 2019

KMD har utarbeidet et rundskriv som orienterer om det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2019 etter Stortingets budsjettvedtak.

10.01.2019

Innsending dokumenter - økonomi 2019

Som tildigere år følger vi nøye med på utviklingen i kommuneøkonomien. Dette ut fra de veilednings-, informasjons- og kontrolloppgavene vi er tildelt. Det er derfor viktig at vi har oppdatert informasjon.

09.10.2018

Tildeling av skjønnsmidler

Fylkesmannen i Trøndelag presenterte 9.10 fordelingen av skjønnsmidler til kommunene i fylket. Det skjedde i forbindelse med vår statsbudsjettkonferanse.

08.10.2018

Statsbudsjettet 2019

Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2019 ble lagt fram 8.oktober.

20.08.2018

Ingen trønderkommuner på ROBEK-listen

Den siste kommunen i Trøndelag er nå meldt ut av ROBEK-listen. Bjugn er den siste av trønderkommunene som trer ut. Dermed har Trøndelag ingen kommuner på ROBEK-listen lenger.

16.08.2018

Venter store investeringer

Det planlegges betydelig investeringer i kommunene som skal slås sammen i Trøndelag. Det viser Fylkesmannens gjennomgang av kommunenes budsjetter og økonomiplaner.

Flere nyheter