Kommuneøkonomi

Fylkesmannen skal gi råd og rettleiing i økonomiforvaltninga, blant anna knytt til regelverk, inntektssystem og statsbudsjett.

Robek

ROBEK-registeret er eit register over kommunar og fylkeskommunar som er i økonomisk ubalanse eller som ikkje har vedteke økonomiplanen, årsbudsjettet eller årsrekneskapen innanfor dei fristane som gjeld. Kommunar og fylkeskommunar i ROBEK er underlagt statleg kontroll (delegert til fylkesmannen) med årsbudsjettet, låneopptak og langsiktige leigeavtalar. Kommunar og fylkeskommunar i ROBEK skal fastsette ein tiltaksplan som sikrar at økonomien kjem i balanse.

Kommunale garantiar

Kommunane kan gi lånegarantiar. Vedtaket skal godkjennast av Fylkesmannen dersom beløpet som kommunen garanterer for, er over ein bestemt sum. Tal innbyggarar i kommunen avgjer kva beløpsgrense som gjeld. Beløpsgrensene er slik: 

  • 800 000 kroner for kommunar som ikkje har meir enn 3000 innbyggarar
  • 2 000 000 kroner for kommunar som har over 3000, men ikkje meir enn 10 000 innbyggarar
  • 4 000 000 for kommuner som har over 10 000, men ikkje meir enn 30 000 innbyggarar
  • 7 000 000 for kommuner som har over 30 000, men ikkje meir enn 100 000 innbyggarar
  • 10 000 000 for kommuner som har over 10 000, men ikkje meir enn 100 000 innbyggarar

Tal innbyggarar per 1. januar året før garantivedtaket avgjer beløpsgrensa for kommunen.

Skjønnsmidlar

Kommunane kan få skjønnsmidlar, som er ein del av dei statlege overføringane til kommunesektoren. Det er Fylkesmannen som fordeler midlane til kommunen i det enkelte fylket. Tildelinga skjer etter departementets retningslinjer.

Interkommunale selskap

Dersom ein av eigarkommunane i selskapet er underlagt reglane i kommunelovas § 28-3, skal selskapets vedtak om opptak av lån, godkjennast av Fylkesmannen.

Vis meir


07.01.2020

Mindreforbruk nye regnskapsskjema

Fra og med regnskapsåret 2020 kan ikke lengre årsregnskapet fastsettes med mindreforbruk på bunnlinjen.

22.11.2019

Veileder til budsjett- og regnskapsforskriften

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet en veileder til den  nye budsjett- og regnskapsforskriften (om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning).

22.11.2019

Ny forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i kommuner

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt ny forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i kommuner.

07.10.2019

Statsbudsjettet 2020

Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2020 ble lagt fram 7.oktober.

23.08.2019

Statistikk og analyse

Statistikk og analyse fra Fylkesmannen i Trøndelag.

12.08.2019

Kompensasjon - endring eiendomsskatt

Fra og med 2019 kan ikke kommunene lenger ilegge eiendomsskatt på produksjonsutstyr og installasjoner for verker og bruk. I juli fordelte Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) midler til kommuner som taper mest på endringer i eiendomsskatteloven.

14.05.2019

Revidert nasjonalbudsjett 2019 og Kommuneproposisjonen 2020

På nettsiden statsbudsjettet.no finner du alle dokumentene og departementenes pressemeldinger. Vi viser til konferansen arena Trøndelag 15.-16 mai, der ett av temaene er kommuneproposisjonen 2020.   

18.03.2019

Havbruksfond gir gode resultat for mange kommuner i 2018

Den 15. mars publisert SSB foreløpige KOSTRA-tall for kommunene for 2018.

11.01.2019

Rundskriv Statsbudsjettet 2019 - Rammetilskudd etter saldert budsjett 2019

KMD har utarbeidet et rundskriv som orienterer om det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2019 etter Stortingets budsjettvedtak.

10.01.2019

Innsending dokumenter - økonomi 2019

Som tildigere år følger vi nøye med på utviklingen i kommuneøkonomien. Dette ut fra de veilednings-, informasjons- og kontrolloppgavene vi er tildelt. Det er derfor viktig at vi har oppdatert informasjon.

Fleire nyhende