Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Høring – søknad om mudring, dumping og utfylling – Vanvikan gnr/bnr 314/310 – Trondheimsfjorden – Trøndelag fylkeskommune

Høringsfrist:
18. januar 2021 23.55

Trøndelag fylkeskommune søker om mudring, dumping og utfylling i forbindelse med bygging av ny videregående skole, Johan Bojer VGS, i Vanvikan, Indre Fosen kommune.

Publisert 16.12.2020

Det søkes om tillatelse til mudring av ca. 50 000 m3 i sjø i Vanvikan, gnr/bnr 314/310, Indre Fosen kommune. Det er påvist forurensning (antracen, tilstandsklasse III - moderat) i overflatesedimenter (øverste 10 cm), disse er planlagt å transporteres til godkjent deponi på land (se figur 1). Som ekstra sikkerhetsmargin inkluderes også de neste 10 cm av sedimentene, totalt 0-20 cm. Resterende masser, som anses som rene, søkes dumpet i Trondheimsfjorden. Omsøkt dumpeområdet ligger på ca. 250 meters dybde ved kommunegrensene til Trondheim, Malvik og Frosta kommuner, og er tidligere blitt benyttet som dumpeområde for både rene og antatt forurensede masser (jernslagg).

Figur 1. Situasjonsplan med prøvestasjoner. Svart ring markerer området som antas å være forurenset. Oransje ring markerer rasgrop fra utglidning i forbindelse med utfylling av molo.

 

I tillegg søkes det om tillatelse til utfylling i sjø av ca. 80 000 m3 sprengstein.

Fylkesmannen avventer endelig behandling av søknaden etter forurensningsloven inntil tiltaket er i samsvar med gjeldende plan (søknad om dispensasjon er sendt Indre Fosen kommune 25.9.2020).

Søknad med vedlegg er tilgjengelig til høyre.

Søknaden legges også ut til offentlig gjennomsyn i Indre Fosen, Frosta, Malvik og Trondheim kommune og blir kunngjort i Adresseavisen , Fosna-Folket og Trønder-Avisa.

Eventuelle merknader og kommentarer til søknaden sendes til Fylkesmannen i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer eller til fmtlpost@fylkesmannen.no