Høring - søknad om tillatelse til deponering av rene jord- og steinmasser - Høgmælen deponi og Mo deponi - Melhus kommune


Høringsfrist 06. september 2020 23:59

Arne Oustad Nordbotn søker om tillatelse etter forurensningsloven til deponering av rene jord- og steinmasser på Høgmælen deponi og Mo deponi i Melhus kommune.

Bakgrunn
Overskytende jord- og steinmasser (overskuddsmasser) som oppstår i forbindelse med samferdselsutbygging og andre anleggsarbeider regnes som næringsavfall, selv om massene ikke er forurenset av helse- eller miljøfarlige stoffer («rene»). Næringsavfall skal leveres til godkjent mottak dersom det ikke kan gjennomgå gjenvinning. Med godkjent mottak menes mottak/anlegg som har tillatelse etter forurensningsloven.

Tidligere har de fleste rene masse-deponier/tipper blitt drevet etter bestemmelser i plan- og bygningsloven, regulert av kommunen, og uten tillatelse etter forurensningsloven. Som en konsekvens av at praksisen av behandling av denne typer saker er innstrammet, av hensyn til ytre miljø, har vi bedt alle aktører som driver rene masser-deponier, om å søke tillatelse etter forurensningsloven.

Dersom virksomheten er i strid med kommunens vedtatte planer/arealformål for området, må kommunen godkjenne virksomhetens bruk av området før Fylkesmannen kan gi tillatelse etter forurensningsloven.

Hva har Arne Oustad Nordbotn søkt om?
Norconsult har på vegne av Arne Oustad Nordbotn søkt om tillatelse etter forurensningsloven til drift av deponi for rene masser på to lokaliteter. Tiltakshaver har drevet deponi for rene masser på Høgmælen deponi og Mo deponi (gnr. 48, bnr. 1) siden 2014 og 2001.

Høgmælen deponi: området er regulert gjennom reguleringsplan, Høgmælen massetak, vedtatt 17.06.2014. Det er søkt om å deponere 6000 m3 rene masser årlig.

Saksnummer: 2020/4472

Mo deponi: området er ikke regulert, men området er i kommuneplanens arealdel vist med formål råstoffutvinning. I 2001 ga kommunen tillatelse til oppfylling av dal/rassikring (vedtak av 22.01.01). På dette deponiet er det også søkt om deponering av 6000 m3 rene masser årlig.

Saksnr: 2020/4475

Fylkesmannen har bedt tiltakshaver om å gi tilbakemelding på hvor mye masser som er deponert siden oppstart, og hvor mye restmasse som gjenstår før deponiets totalkapasitet er nådd. Vi har også etterspurt hvor lenge deponiene kan driftes før totalkapasiteten er nådd.

Innhold i en tillatelse
I en tillatelse setter Fylkesmannen vilkår som skal ivareta ytre miljø, som blant annet grenseverdi til støy, kontroll på utslipp til vann, tiltak mot støv, håndtering av fremmede arter ved massehåndtering og lignende.

Alle gitte tillatelser er tilgjengelig på www.norskeutslipp.no.

Frist for merknader
Eventuelle merknader og kommentarer til søknaden sendes til Fylkesmannen i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer eller til fmtlpost@fylkesmannen.no innen 06. september 2020.

Søknaden legges også ut til offentlig gjennomsyn i Melhus kommune og blir kunngjort i Adresseavisen.