Høring - søknad om tillatelse til omlasting av avfall - HB Transport AS - Oppdal kommune


Høringsfrist 08. januar 2020 23:59

HB Transport AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til omlasting av avfall på Kåsa i Oppdal kommune.

Søknaden beskriver omlasting av avfall på gnr. 29 bnr. 43 i Oppdal kommune. Eiendommen er regulert til industri og ligger i enden av en vei. Driftstiden er satt til 07.00 – 19.00. All mellomlagring skal foregå i container. Bedriften vil få en årlig ramme på hva som kan håndteres av avfall ved anlegget, det vil også settes en ramme for hva som kan mellomlagres, og hvor lenge. 

Bedriften har oppgitt følgende forventet årlig volum:

  • Usortert restavfall: 2000 tonn
  • Rent og blandet trevirke: 1700 tonn 
  • Papp og papir: 700 tonn
  • Metaller: 1000 tonn

Bedriften har opplyst at farlig avfall skal mellomlagres i container.

I Fylkesmannens brev til bedriften er det etterspurt informasjon om hvor store volum som er ønskelig å mellomlagre på anlegget. I tillegg har vi etterspurt informasjon om hvilke typer farlig avfall det er snakk om, volum per år og samtidig lagret på stedet.

Søknad med tilhørende kart er tilgjengelig her til høyre. Søknaden vil også legges ut til offentlig gjennomsyn i Oppdal kommune og blir kunngjort i Adresseavisen og Oppdalingen.

Eventuelle merknader og kommentarer til søknaden sendes til Fylkesmannen i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer eller til fmtlpost@fylkesmannen.no innen 08. januar 2020.