Kompetanseheving skolemiljø for grunnskolen

Høgskolen i Innlandet har utarbeidet et nettbasert kurs som er gratis for skolene.

Tilbakmeldingene fra deltagerne i pulje 1 er svært positive. 

Formålet med kurset et at ansatte skal få hevet sin komeptanse i tråd med barnekonvensjonen og opplæringslovens kapittel 9A.

Hensikten er å utvikle skolens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter knyttet til temaet skolemiljø.

Kurset varer i tre semester, og har flere moduler som er knyttet til ulike tema som undersøke og analyse, håndtere kreneklser og fremme miljø, og forebygge krenkelser.

Noen moduler må gjennomføres i en bestemt rekkefølge.

Hver modul har 4-8 ulike læringselementer som skal bidra til at skolen og den enkelte nærmer seg målet som er beskrevet for semesteret. Et læringselement kan være en film som skal sees, en tekst som skal leses, en problemstilling som skal diskuteres, en oppgave som skal gjøres eller noe som skal prøves ut eller undersøkes i læringsmiljøet. Enkelte læringselement krever samarbeid mens andre kan gjennomføres individuelt.

Til slutt i kurset skriver hver enkelt ansatt og hver enkelt leder en kort avsluttende oppgave, og denne vurderes kvalitativt av høgskolen før et kursbevis utstedes.

Rektorer melder på skoler og forplikter organisasjonen til kursprosessen. Skoleeier kan ha et ønske om å melde på flere skoler, men det er  rekorenen som må melde på sin skole.

Det er nye puljer hvert år.

For ytterligere informasjon se lenke til høyre.