Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Fylkesmannen gjennomfører tilsyn og behandler klager

Fylkesmannen informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Fylkesmannen har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer


28.05.2020

Ønsker måltid i skolene

Fylkesmannen i Trøndelag tar nå et initiativ med sikte på å få innført skolemåltid ved barne- og ungdomsskolene i Trøndelag. Publisert 29.05.2018

27.05.2020

Nesten normal skolehverdag

Snart er det slutt på enmetersregelen og fra 2. juni kan hele skoleklasser igjen være samlet på skolen.  

27.05.2020

Klage på standpunktkarakterer i grunnskolen

Det nærmer seg tiden for å sette standpunktkarakter i grunnskolen. Fylkesmannen har fått flere spørsmål og problemstillinger knyttet til årets arbeid med standpunktvurdering, men i all hovedsak gjelder ordinære regler for fastsetting av standpunkt.

22.05.2020

Nettside om barn som pårørende og korona

BarnsBeste – Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende - arbeider for at barn som pårørende og deres familier får oppfølgingen de har behov for. 

07.05.2020

Oppdatert informasjon om fag og svenneprøver og eksamen

Oppdatert informasjon fra Kunnskapsdepartementet om fag- og svenneprøver og eksamen

05.05.2020

0-24-samarbeidet i Trøndelag

Sammen med fire kommuner jobber Fylkesmannen i Trøndelag for å bedre tjenestene til utsatte barn og unge, og deres familier. Nå skal samarbeid hindre utenforskap og sikre tidlig hjelp og koordinerte tjenester til denne gruppen.

05.05.2020

Utbetaling – kompensasjon av bortfall foreldrebetaling barnehage og SFO

Stortinget vedtok den 7. april regjeringens forslag om kompensasjon til kommunene for bortfall av foreldrebetaling i barnehage og SFO. Rammetilskuddet til kommunene ble økt med én milliard kroner. Midlene ble fordelt til kommunene i den ordinære utbetalingen av rammetilskuddet den 4. mai.

28.04.2020

Endringer i planlagte tilsyn med kommunene

Hensynet til smittevern og kapasitet i kommunene, innebærer store endringer i tilsynsaktiviteten for 2020. Mange av Fylkesmannen i Trøndelag sine planlagte tilsyn med kommunene er, eller vil bli, flyttet i tid. En del tilsyn blir også avlyst.

21.04.2020

Vellykket åpning av barnehagene

I går åpnet de fleste barnehagene i Trøndelag. I forkant har barnehagene lagt ned en stor innsats for å sikre en trygg gjenåpning.

21.04.2020

Avlyser muntlig eksamen i videregående skole

Alle muntlige, muntlig-praktiske og praktiske eksamener i videregående skole avlyses våren 2020. Det opplyser kunnskapsdepartementet i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel