Tilbud til mennesker med langvarige og/eller sammensatte tjenestebehov

Tilskot frå kapittel 765 post 60 skal bidra til å styrkje tilbodet til personar med langvarige og samansette behov for tenester ved å etablere heilskaplege, samtidige og verksame tenester frå ulike nivå og sektorar. Ordninga skal også bidra til utvikling av heilskaplege og samtidige tilbod til utsette barn og unge

Meir informasjon om ordninga finn du på nettsida til Helsedirektoratet. https://helsedirektoratet.no/tilskudd/tilbud-til-mennesker-med-langvarige-ogeller-sammensatte-tjenestebehov#søke-om-tilskudd 

Søknadsskjema finn du i menyen til høgre. Utfylt søknadsskjema sendast til fmropost@fylkesmannen.no

Søknadsfrist:
20.03.2018 23:00:00
Målgruppe:
Vaksne med alvorlege psykiske helseutfordringar og/eller rusmiddelproblem og barn og unge med psykiske/rusrelaterte problem og lidingar
Ansvarleg:
Helsedirektoratet/Fylkesmannen
Kven kan søkje:
Kommunar og Statlege føretak (f.eks RHF/HF)
Rapporteringsfrist:
01.04.2018 23:00:00

Kontaktpersonar

Dokument