Tilskudd til de sosiale tjenestene i NAV- kontoret for å håndtere konsekvensene av Covid -19

Tilskuddet er midlertidig og midlene kan benyttes både til kompetanse- og utviklingstiltak og ekstra personellressurser. 

Tilskuddet skal støtte omstilling og nye arbeidsmåter for å håndtere et forventet økt behov for sosiale tjenester og tiltak i kommunene etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven) som følge av konsekvenser av utbrudd av Covid-19.

Søknad sendes fmropost@fylkesmannen.no 

Søknadsfrist:
01.09.2020 23:00:00
Målgruppe:
Ansatte i NAV
Ansvarleg:
Fylkesmannen i Rogaland i samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet
Kven kan søkje:
NAV-kontor

Kontaktpersonar