Sakna reinhaldar er tilbake i Sokna

Nokre av muslingane som vart funne i Sokna. Foto: Kjell Sandaas
Nokre av muslingane som vart funne i Sokna. Foto: Kjell Sandaas

Den raudlista elvemuslingen finst framleis i Sokna. Kalkinga av vassdraget og at laksen no er tilbake, har redda elvemuslingen frå å døy ut.

Det er nyleg oppdaga at elvemuslingen framleis finst i elva Sokna i Sokndal kommune. I sommar var vasstanden så låg at det var mogleg å kartleggje større parti av elva. Dette gav gode resultat, og førebels er talet på elvemusling rekna å vere mellom 4-6000 individ.

Kalkinga har hatt god effekt

Alle muslingar som til no er funne, er ifølgje konsulent Kjell Sandaas, yngre enn då laksen kom tilbake som gytefisk i elva på starten av 90-talet. Det er nemleg slik at elvemuslingen er avhengig av laks eller aure som vertsart for å kunne fullføre sin reproduksjon. For elvemuslingen i Sokna er laksen vertsfisk, og då vassdraget vart utsett for forsuring forsvann fisken og med det muslingen sin vert. Kalkinga av vassdraget starta opp i 1989, så nokre vaksne individ av elvemusling må ha overlevd dei dårlege tilhøva fram til laksen kom tilbake.

Det er uklart om det har vore gode nok tilhøve for rekruttering hos elvemuslingen i Sokna dei seinare åra. Uansett er dette ei solskinshistorie og eit døme på at gode tiltak nyttar!

Kontaktpersonar

Elvemusling

  • Reinsar opptil 50 liter vatn i døgnet
  • Kan bli 250-300 år
  • Avhengig av laks eller aure for å kunne formeire seg
  • 40 % av talet på elvemusling i Europa finst i Noreg
  •  Sårbar (VU) i Norsk raudliste for artar frå 2015

Kjelde: Handlingsplan for elvemusling