Store verdiar i utmarka!

Sau på utmarksbeite i Bjerkreim.
Sau på utmarksbeite i Bjerkreim. (Foto: Fylkesmannen i Rogaland)

Rapporten «Arealregnskap for utmark - Arealstatistikk for Rogaland» frå desember 2019 gir oss mykje god kunnskap om utmarksressursane i Rogaland. 

Her har ekspertar frå NIBIO gjennom ei utvalskartlegging, ein spesiell metode for tolking av kart, gjort eit omfattande arbeid. Alpin fukthei er den vanlegaste vegetasjonstypen i utmarka.

Ressursane varierer

Av rapporten går det fram at det er variasjon i vegetasjonstypar i utmarka, og at det beste jordsmonnet er i nord-aust i fylket. 75 prosent av arealet kan reknast som tilgjengeleg utmarksbeiteareal, 46 prosent av dette er godt beite og 6 prosent er svært godt beite.

Bruk av utmarka ein viktig tradisjon

Rogaland er eit fylke der heiaføring er ein viktig tradisjon, og mange av dyra beiter i Agder og Telemark. Med meir fokus på dyrehelse og klima er det å nytte utmarka blitt viktigare. Vi har lange tradisjonar for å ta sauene til heia, noko vi peika på i samband med NM i saueklipping i 2019. Rapporten som nå er laga gir oss god kunnskap om målretta bruk av beiteressursane i utmarka.

NIBIO sin rapport er vedlagt.