Endeleg budsjettvedtak - kommunesektoren

Stortinget fatta 12. desember endeleg vedtak om rammetilskota til kommunane for 2016. Dei viktigaste endringane i høve til budsjettforslaget i oktober er at skatteoppkrevarfunksjonen ikkje blir overført og at 594,6 mill. kr dermed blir tilbakeført, vidare blir det ikkje noko av vedlikehalds- og rehabiliteringstilskotet som var føreslått.

Lenkje til pressemelding frå KMD med endelege beløp.