Betre resultat i kommunanen enn i landet, også i 2017

Førebels KOSTRA-tal for 2017 viser at kommunane i fylket under eit hadde eit netto driftsresultat på 4,7 % av sum driftsinntekter, mot 3,7 % for landet ekskl. Oslo. Driftsresultatet varierar mykje mellom kommunanen i fylket.

Kommunane i Rogland hadde lågare vekst i skatteinngangen enn landet, men den gode inngangen på landsplan hadde igjen effekt gjennom inntektsutjamninga (dvs. at overføringane til resten av landet blei redusert også i 2017). Ei viktig forklaring er truleg også nøktern budsjettering og god budsjettkontroll.

Best resultat hadde Forsand, Suldal og Tysvær. Svakast Rennesøy, Finnøy, Randaberg og Lund.

Utvikling i netto driftsresultat

Netto driftsresultat er eit uttrykk for den økonomiske handlefridommen og er derfor eit viktig økonomisk nøkkeltal.

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter dei fire siste åra, konserntal
Kommunar  2014 2015  2016  2017 
Landet u. Oslo  1,2  2,9  4,1  3,7
Rogaland  1,2  3,6  5,0  4,7
Eigersund 1,0 6,4 4,7 3,0
Sandnes 3,2 3,3 4,9 4,8
Stavanger -0,1 3,8 5,6 5,4
Haugesund -2,4 2,0 3,9 5,1
Sokndal -0,3 1,6 2,2 4,7
Lund -2,7 3,9 4,0 0,3
Bjerkreim 2,2 2,5 4,7 2,9
5,7 6,6 5,7 1,4
Klepp 1,3 4,0 4,4 2,2
Time 0,1 2,8 4,3 2,9
Gjesdal 2,9 1,1 3,6 4,8
Sola 2,9 5,6 5,1 5,7
Randaberg -0,4 3,5 3,2 0,3
 Forsand 2,0 -1,3 13,5 17,1
Strand 2,0 3,8 7,2 8,4
Hjelmeland -0,9 1,2 3,0 5,0
Suldal 8,8 7,5 9,5 8,8
Sauda 3,0 1,4 0,9 1,1
Finnøy 0,9 0,5 3,7 0,3
Rennesøy 0,9 3,4 2,8 -1,3
Kvitsøy 5,6 3,6 2,2 1,3
Bokn 0,3 0,3 5,0 2,1
Tysvær 3,7 4,0 9,3 8,5
Karmøy 0,7 3,3 4,8 4,5
Utsira -6,3 1,7 6,6 6,4
Vindafjord 1,0 -0,3 0,4 6,5

 Merk at det er nytta konserntal her, dvs. at kommunale føretak (KF) og interkommunale selskap (IKS) er med.