Landbruk og reindrift

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Fylkesmannen skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Fylkesmannen veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Fylkesmannen støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer

Landbruket i Nordland er en viktig basisnæring for mange av kommunene i fylket. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) og Landbruksdirektoratet viser at tross nedgang i antall aktive landbruksforetak og nedgang i sysselsetting, holdes produksjonsvolum og arealbruk i grove trekk oppe.


13.11.2020

Landbruksforvaltning i kommunen - kurs for nytilsatte

Kurset gir overblikk over oppgaver og verktøy for kommunenes landbruksforvaltning. Du får også mulighet til å bli kjent med medarbeidere i andre kommuner og hos Fylkesmannen/Statsforvalteren i Nordland. 

10.11.2020

Flere gode historier fra gårder i Nordland

Vi vet at det å beherske historiefortelling er et fantastisk verktøy å ha i verktøykassa. Kunsten å finne fram til sine egne gode historier og formidle dem på en god måte, er veldig nyttig både i møte med kunder og for å vise fram livet på gården. I høst har vi derfor gjennomført et kurs i historiefortelling for de som tilbyr opplevelser og lokalmat fra gårder i Nordland.

05.11.2020

Moderne bussdepot bygges med bæresystem i massivtre

Nordland fylkeskommune bygger grønt, ladestasjonen får oppstillingsplass for 80 busser og byggingen i massivtre reduserer CO2-utslippene med 40-50 % sammenlignet med konvensjonell byggemetode.

05.11.2020

Nyhetsbrev fra Nordland på nyhetssiden til landbruks- og matdepartementet

Høstens nyhetsbrev fra Fylkesmannens landbruks- og reindriftsavdeling er publisert på LMD sin nettside.

04.11.2020

Utstilling om demensomsorg på gård i Stormen bibliotek

Fylkesmannen i Nordland viser frem resultatene fra prosjektet "Demensomsorg på gård" på Stormen bibliotek i Bodø fra mandag 9. november. Samme dag vil representanter være fra Fylkesmannen være tilstede, men på grunn av nye smitteverntiltak blir det ikke en åpning av utstillingen eller informasjon i Speilrommet som først annonsert.  Utstillingen varer til og med fredag 20. november. 

03.11.2020

Nordland har fått nasjonal Inn på tunet-pilot

I dag kunne Fylkesmannen i Nordland og Nordland Fylkeskommune slippe jubelen løs, da det ble kjent at Nordland har fått tildelt en av fire nasjonale Inn på tunet-piloter. I samarbeid med utvalgte Nordlandskommuner, skal piloten bidra til at Inn på tunet blir et tilbud til elevene i grunnskolene. 

30.10.2020

Når kommunen satser på lokalmat og mener det!

Beiarn kommune er en liten kommune som vil satse. Nå satser de på lokalmat og har åpnet et 700 kvm stort næringsbygg hvor kommunens lokalmatprodusenter skal samles. Det nye mathuset skal bli et kraftsentrum for næringsutvikling i bygda, og Beiarn vil bli kjent for sin fantastisk gode mat i hele landet! 

30.10.2020

Reinbeitedistriktene i Nordland med felles uttalelse om rovviltsituasjonen

Ledere for reinbeitedistrikt i Nordland møttes 13. oktober. 

27.10.2020

Demensomsorg på gård gir god livskvalitet

På gård brukes mye tid utendørs, noe som bidrar til  fysisk aktivitet og godt humør. Viktigst av alt, på gården føler deltakerne seg inkludert i et fysisk fellesskap. Det er ønskelig at flere kommuner utvikler samarbeid med Inn på tunet-gårder og tilbyr demensomsorg på gård.

26.10.2020

Fylkesmannen blir statsforvalteren fra nyttår

Fra 1. januar skal fylkesmennene ha tittelen statsforvalter.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel