Landbruk og reindrift

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Fylkesmannen skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Fylkesmannen veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Fylkesmannen støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer

Landbruket i Nordland er en viktig basisnæring for mange av kommunene i fylket. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) og Landbruksdirektoratet viser at tross nedgang i antall aktive landbruksforetak og nedgang i sysselsetting, holdes produksjonsvolum og arealbruk i grove trekk oppe.


24.09.2020

Tilskudd til arbeidsrettet kompetanseheving for pelsdyroppdrettere

Dersom du oppfyller vilkårene kan du søke om tilskudd til arbeidsrettet kompetanseheving. Frist for å sende inn søknad er 15. oktober 2020.

19.09.2020

Engasjerte geitebønder får Nordnorsk økomatpris 2020

Nordnorsk økomatpris 2020 går til Marielle de Roos og Hugo Vink i Lofoten. Prisen er på 50.000 kroner og et diplom.

10.09.2020

Avlingssituasjonen i Nordland i år

En sein vår og tørr forsommer kan gi avlingssvikt noen steder i fylket.

04.09.2020

Tre webinarer om økologisk matproduksjon

ØKOUKA er en landsdekkende feiring av økologisk og biodynamisk mat og landbruk i uke 39. I Nordland har økouka både fysiske og digitale arrangementer. I Lofoten skal det blant annet arrangeres åpen gård hos Polarhagen og Lofoten gårdsysteri

27.08.2020

Fylkeshovedstaden følger utviklingen med massivtre i Mørkvedbukta

All ære til Bodø kommune som er igang med sitt eget prosjekt med mye bruk av massivtre, Mørkvedbukta skole og barnehage. Nå får de involverte entreprenørene viktig kunnskap om byggemetoden, og elevene som også skal ha viktig kunnskap kan glede seg til et inneklima med godt læringsmiljø.

25.08.2020

Hva menes med "basert på alders tids bruk" i reindriftsloven §4

Dette er en kort, generell og informativ tekst om hva som menes med «basert på alders tids bruk» i reindriftsloven § 4.

25.08.2020

Fylkesmannens dialogmøte med Sametinget og Norske reindriftsamers landsforbund NRL

Fylkesmannen har gjennomført dialogmøte med Sametinget og Norske reindriftsamers landsforbund. Disse møtene skal bidra til å styrke dialogen om viktige tema som berører Fylkesmannens reindriftsforvaltning.

20.08.2020

Sluttrapport fra klimaskogprosjektet til Fylkesmannen i Nordland

Prosjektet var en av tre piloter om skog som klimatiltak. De andre pilotene ble gjennomført i Rogaland og Nord-Trøndelag.

18.08.2020

Ny rapport om verdiskaping og sysselsetting i landbruk og landbruksbasert industri i Nord-Norge

Norsk Institutt for Bioøkoøkonomi (NIBIO) og Østlandsforskning (ØF) har på oppdrag fra Nordnorsk Landbruksråd utarbeidet en ny rapport som som beskriver utviklingen i landbruket i Nord-Norge. Fylkesmennene i Nordland, Troms og Finnmark har finansiert dette arbeidet. 

13.08.2020

Bedriftsbesøk til Hopsgården Samvirke

I Hopen utenfor Bodø har familiene Solheim og Wolden gått sammen og startet jordbærproduksjon. Tidligere denne uka fikk vi gleden av å besøke Hopsgården Samvirke og høre mer om oppstarten og planene fremover. 

Flere nyheter Få nyhetsvarsel