Landbruk og mat

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Fylkesmannen skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Fylkesmannen veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Fylkesmannen støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer

Landbruket i Nordland er en viktig basisnæring for mange av kommunene i fylket. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) og Landbruksdirektoratet viser at tross nedgang i antall aktive landbruksforetak og nedgang i sysselsetting, holdes produksjonsvolum og arealbruk i grove trekk oppe.


18.03.2019

Gildeskål kommune bygger signalbygg i massivtre

Kommunestyret har bestemt, de nye omsorgsboligene skal bygges i massivtre. 

14.03.2019

Satse på fiskereiseturisme? - Ny studietur

Vurderer du å satse på fiskereiseturisme med utgangspunkt i gården din? Vi er klar med ett nytt og spenstig tiltak i prosjekt Gårdsturisme og Matopplevelser i Nordland. Denne gangen tar vi mål av oss å vise mange måter å skape denne typen forretningsområde på til deg som vurderer å starte med ny drift. Vi drar til Helgeland på studietur for å lære, og la oss inspirere av noen av Norges beste på området!

11.03.2019

Stokmarknes skole i massivtre

Skolekorpset spiller og ordføreren holder tale når første spadetak tas for Stokmarknes skole i massivtre

07.03.2019

Røst Oppvekstsenter - tre eller betong

Røst skal bygge nytt oppvekstsenter og inviterte til informasjonsmøte med byggekomiteen og til folkemøte.

05.03.2019

Fylkeskommunens nye bygg i massivtre

Nordland Fylkeskommune tar klima- og miljøansvar med det nye bygget som skal bygges i massivtre, både med hensyn til energiforbruk, klimagassreduksjon og godt inneklima for de ansatte.

04.03.2019

Informasjonsmøte på Sortland videregående skole, avd. Kleiva

3. april inviterer Fylkesmannen i Nordland og Inn på tunet Norge SA til et informasjonsmøte om Inn på tunet på Sortland videregående skole, avdeling Kleiva. Målgruppen for informasjonsmøtet er elever ved skolen og gårdbrukere som ønsker å finne ut om Inn på tunet kan være en aktuell satsning på sin gård. 

28.02.2019

Visste du at det er driveplikt på alt jordbruksareal?

Det er snart 10 år siden Stortinget bestemte at jordbruksareal skal drives. Begrepet jordbruksareal omfatter dyrka og dyrkbar jord og innmarksbeite.

22.02.2019

Høring, ny forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket

Fylkesmannen i Nordland har nå sendt utkast til ny forskrift om regionale miljøtilskudd på høring.

22.02.2019

Autorisasjonsbevis for bruk av plantevern- og gnagermidler

Alle som vil kjøpe og bruke plantevern- eller gnagermidler i yrkessammenheng må ha et gyldig autorisasjonsbevis. For å få autorisasjonsbevis må du ha bestått eksamen etter kurs og du må ha yrkesmessig behov for autorisasjonen.

18.02.2019

Nasjonal jordvernpris 2019

Fylkesmannen ber om forslag til kandidater fra Nordland til årets nasjonale jordvernpris. I 2017 var Steigen og Sortland kandidater fra Nordland. Frist for innsending av begrunnet forslag er 22. mars 2019. 

Flere nyheter Få nyhetsvarsel