Landbruk og mat

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Fylkesmannen skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

 Fylkesmannen veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Fylkesmannen støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer

Landbruket i Nordland er en viktig basisnæring for mange av kommunene i fylket. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) og Landbruksdirektoratet viser at tross nedgang i antall aktive landbruksforetak og nedgang i sysselsetting, holdes produksjonsvolum og arealbruk i grove trekk oppe.


03.12.2018

Kulturlandskapsprisen Nordland 2018

Anne-Rita og Arnold Rødsand på Nordigården i Øksnes mottok i dag Kulturlandskapsprisen 2018. Ekteparet mottok prisen for sitt arbeid med å vedlikeholde kulturlandskapet og videreutvikle gårdens bygninger. De har med dette også skapt ny næringsvirksomhet på gården.


03.12.2018

Tilskudd til tiltak i beiteområder 2019

Søknadsfristen er 1. februar 2019. 


16.11.2018

Forvaltningsplan for grågås i Nordland

En ny forvaltningsplan setter fokus på kunnskap om økende bestander, økende beiteskader på innmark, og behovet for mer organisert jakt på grågås.


14.11.2018

Tilbakeblikk på Jord i Nord

Konferansen Jord i Nord gikk av stabelen 6.-7. november 2018. Vinnere av fotokonkurransen er offentliggjort og presentasjoner kan lastes ned.


02.11.2018

Saltfjell Reinprodukter har vunnet bedriftsutviklingsprisen

Innovasjon Norge Nordland har delt ut bedriftsutviklingsprisen i landbruket 2018 til familiebedriften Saltfjell Reinprodukter. Bedriften er Nordland sin kandidat til den nasjonale bedriftsutviklingsprisen som deles ut under Grüne Woche i Berlin i januar 2019.


29.10.2018

Inspirasjonsdag om matglede for eldre

4. desember arrangeres en inspirasjonsdag innenfor mat- og helseomsorg ved Mosjøen videregående skole. Målet er at alle som deltar skal la seg inspirere og utvide sin kompetanse om betydningen av god mat og måltidsglede som en viktig premiss for eldres helse og trivsel. 


26.10.2018

Omsorgsboliger i massivtre

Prosjektledere og ansvarlige for driften av de planlagte omsorgsboligene i Gildeskål kommune bygger kunnskap om klima- og miljøvennlig massivtre.


16.10.2018

Stokmarknes skole i massivtre

Hadsel kommune inviterer til tilbudskonkurranse om ny ungdomsskole i massivtre.


15.10.2018

Søk om rovvilterstatning

Nå kan du sende inn søknad om rovvilterstatning for husdyr. Elektronisk søknadssenter er åpnet, og fristen er 1. november. 


10.10.2018

Presiseringer for søkere av erstatning ved avlingssvikt 2018

Den ekstraordinære tørken i vår og sommer i store deler av landet har ført til  at Landbruks- og matdepartementet har fastsatt spesialregler for 2018 på flere områder, både når det gjelder erstatning, tilskudd og toll. Spesialreglenene er gjort gjeldende for hele landet.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel