Landbruk og mat

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Fylkesmannen skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

 Fylkesmannen veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Fylkesmannen støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer

Landbruket i Nordland er en viktig basisnæring for mange av kommunene i fylket. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) og Landbruksdirektoratet viser at tross nedgang i antall aktive landbruksforetak og nedgang i sysselsetting, holdes produksjonsvolum og arealbruk i grove trekk oppe.


20.09.2018

Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom, fødsel mv kan sendes elektronisk

Landbruksforetak kan siden 15. august søke om tilskudd til avløsning ved sykdom, fødsel mv elektronisk.


20.09.2018

Studietur - Slakteri og videreforedling av kjøtt

Her er den optimale studieturen for deg som nylig har startet opp med slakteri og/eller videreforedling av kjøtt med utgangspunkt i en landbrukseiendom i Nordland: 29.-31.oktober skal vi til Trivelige Trøndelag for å bli bedre ved å lære og la oss inspirere av de aller beste på området!


19.09.2018

I framtida må vi ta i bruk alle tilgjengelige arealressurser til matproduksjon

Vi må også ha fokus på hvordan vi bruker arealressursene mest mulig effektivt i en framtid med mulig global matmangel. Dette sier Bjørn Vidar Vangelsten, som blir å se på konferansen Jord i Nord 6.-7. november.


11.09.2018

Nettverksanalyse større melkebruk

SINTEF har i 2018 foretatt en analyse av sosiale nettverk blant større melkebruk i Nordland, rapporten fra analysen er klar.


10.09.2018

Hva er jordvern for deg?

Send inn ditt beste bilde til fotokonkurransen Jord i Nord 2018!


31.08.2018

Nord-Norge er klar for Matstreif 2018

Prosjektet «Nord-Norge til Matstreif 2018» ønsker å gi nordnorske matprodusenter markedsmuligheter i et nasjonalt marked og vise frem Nord-Norge som matregion. Sammen skal bedriftene være et utstillingsvindu for landsdelens matmangfold, samtidig som de får en unik anledning til dialog med kunder. Lokalmatprodusentene er spredd over alle sektorer – hav, land, sjø, vidde og fjell. Vi har gjort det før, men aldri med en større bredde og mer eksklusivt variert innhold enn nå!


28.08.2018

Ny digital jordvernveileder for kommunene

Landbruksdirektoratet har offentliggjort en ny digital jordvernveileder. Veilederen skal være et hjelpemiddel for kommunale saksbehandlere i arbeidet med å sikre matjorda i arealplanleggingen.


28.08.2018

"Ressursene til unge og framtidige generasjoner skusles bort" sier Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom

Hør mer på konferansen Jord i Nord 6.-7. november. Meld deg på før 12. oktober!


24.08.2018

Astrid Tove Olsen drøfter jordvernspørsmål sett fra gårdbrukerens ståsted på konferansen Jord i Nord 6.-7. november

Du har vel meldt deg på?


21.08.2018

Ekstraordinær søknadsfrist for tilskudd til tiltak i beiteområder

Beitelag og andre kan søke om tilskudd til tiltak i beiteområder innen 30. september.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel