Landbruk og mat

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Fylkesmannen skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Fylkesmannen veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Fylkesmannen støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer

Landbruket i Nordland er en viktig basisnæring for mange av kommunene i fylket. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) og Landbruksdirektoratet viser at tross nedgang i antall aktive landbruksforetak og nedgang i sysselsetting, holdes produksjonsvolum og arealbruk i grove trekk oppe.


21.11.2019

Kunden som markedsfører. Ny film i videobiblioteket!

Da er vi klare med enda en ny film i videobiblioteket vårt som vi lager til gårdrukerne i Nordland. Vi har besøkt bedriften 3 Kalver på Dønna, og i denne filmen får vi høre hvorfor det er nyttig og smart å la kundene være markedsførere for det du tilbyr. 

21.11.2019

Fylkesnytt fra Nordland

På Landbruks- og matdepartementet sin nettside publiseres Fylkesnytt hver 2. uke. Denne uken er Fylkesmannen i Nordland ute med sitt tredje bidrag i år.

14.11.2019

Ugjødsla innmarksbeite skal inngå i gjødslingsplan

Det er gjort et dypdykk i regelverket som omhandler gjødslingsplanlegging og spesielt innmarksbeite i denne sammenheng.

08.11.2019

Etablerer HMS-tjeneste for reindrifta

Reindriftsavtalepartene har gitt Norsk Landbruksrådgivning i oppdrag å utvikle en HMS-tjeneste for reindrifta. Dette skal skje gjennom et treårig prosjekt. To prosjektstillinger på 50 % er nå lyst ut.

07.11.2019

Har du sett gaupespor?

Nå er det gode sporforhold over store deler av fylket og høysesong for å lete etter spor av gaupefamilier. Benytt muligheten til å tjene noen kroner og bidra til bestandsregistrering av gaupe.

04.11.2019

Klima - utfordringer og muligheter for landbruket i nord

Nordland landbruksselskap inviterer til seminar 22. januar på Nordland kultursenter.  

28.10.2019

Nordland trenger flere godkjente Inn på tunet-tilbydere

I Nordland er det økende etterspørsel etter Inn på tunet-tjenester i kommunene. Vil du bli en del av en voksende næring og bidra til å skape en bedre hverdag for barn, unge, voksne og eldre? Meld deg på godkjenningskurs!

24.10.2019

Informerer til kjøpergruppen på dialogmøter for Leve hele livet

I høst gjennomføres dialogmøter om Leve hele livet, kvalitetsreform for eldre, med alle kommunene i Nordland. På mange av møtene informerer vi om Inn på tunet som dagaktivitetstilbud til personer med demens.

24.10.2019

Kommunekonferanse for landbruksforvaltningen

Konferanse om og for landbruksforvaltning i Nordland. Program og påmeldingsinformasjon kommer snart. 

16.10.2019

Landbruks- og matministeren på reinslakting i Børgefjell

Mandag fulgte landbruks- og matminister Olaug Bollestad reineierne i Børgefjell gjennom en dag i reingjerdet ved Simskardet. Her skilte Byrkije og Tjåehkere sijte reinflokkene sine fra hverandre etter en sommer på felles beite, og rein ble plukket ut til slakting.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel