Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet skal bidra til at flere med nedsatt arbeids- og inntektsevne og med få eller ingen ytelser fra folketrygden kvalifiserer seg til og kommer ut i arbeid. Dette skal skje gjennom tettere og mer forpliktende bistand og oppfølging fra Nav. 

Hvem kan delta i programmet?

Målet med kvalifiseringsprogrammet er å styrke innsatsen overfor personer som er eller kan bli avhengige av sosialstønad over lengre tid. Alle i yrkesaktiv alder som har nedsatt arbeids- og inntektsgrense og ingen eller begrensede ytelser til livsopphold, kan ha rett til å delta i programmet. Programmet skal være helårlig og på full tid. Deltakelse i et kvalifiseringsprogram gir rett til kvalifiseringsstønad. Siden denne stønaden er forutsigbar, gir den mottakeren mulighet for å planlegge økonomien sin over tid.  

Kvalifiseringsprogrammet er myndighetenes viktigste virkemiddel i kampen mot fattigdom.

Fylkesmannens oppgaver

Fylkesmannen har flere oppgaver i forbindelse med kvalifiseringsprogrammet. Fylkesmannen skal blant annet

  • føre tilsyn med Nav-kontorene
  • gi opplæring til ansatte ved Nav-kontorene om kvalifiseringsprogrammet
  • sikre forankring i kommunenes ledelse
  • samordne tiltaks- og kompetanseaktiviteter i kvalifiseringsprogrammet mot Nav Fylke
  • gi veiledning, formidle kunnskap og iverksette kompetansehevende tiltak til ledelsen og ansatte ved Nav-kontorene
  • behandle klagesaker 

Vis mer


22.01.2015

Studietur til Arbeidsinstituttet - systematisk arbeid med stor effekt for ungdom

Fylkesmannen i Nordland gjennomførte i november og desember studietur til Arbeidsinstituttet i Buskerud for Nav-ansatte som arbeider med kvalifiseringsprogrammet. Ved Arbeidsinstituttet får ungdom som faller ut av ordinær videregående skole mulighet for tilrettelagt skoleløp. Her arbeides det systematisk med AI-metodikk og gjennomføringsprosenten er på 92.


10.07.2014

Flere deltar i kvalifiseringsprogrammet i Nordland

I Nordland er antallet deltakere så langt i år 14 % høyere enn for hele 2013. For hele landet er gjennomsnittlig deltakerantall så langt i år 6 % lavere enn i fjor. Nordland har den største veksten i landet der Bodø-kontoret bidrar mest til at totalantallet har økt. Det er likevel slik at kun seks av 43 kommuner i fylket har oppnådd forventet antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet (KVP) så langt.

 


06.11.2013

Klar med inspirasjonshefte

Hildegunn Estensen og Kate Mevik var inspirert av Indiana Jones da de lagde "Jakten på det virksomme" som nå er klar til å sendes ut til alle som måtte ønske å bli bedre veiledere.Les dette før du sender informasjon

E-post skal sendes til vårt postmottak: fmnopost@fylkesmannen.no for å sikre at den blir behandlet også ved fravær hos saksbehandler. Ikke send personsensitive opplysninger (personnummer, informasjon om helsetilstand o.l.) med e-post. Dette bør sendes som fysisk post til Fylkesmannen i Nordland, 8002 Bodø, eller benytt sikkert elektronisk skjema (lenke under). 

Sikkert elektronisk skjema