Grunnskole og videregående opplæring

Grunnopplæringen består av grunnskole og videregående opplæring. Opplæring på grunnskolenivå er et kommunalt ansvar, mens fylkeskommunen har ansvaret for opplæringen på videregående nivå. Også godkjente private skoler kan tilby grunnopplæring.

Fylkesmannen har ansvaret for at eksamen i grunnskolen og på videregående skole, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomført etter gjeldende lover og retningslinjer.

Fylkesmannen veileder fylkeskommunale, kommunale og private skoleeiere etter opplæringsloven og friskoleloven. Fylkesmannen skal også føre tilsyn med at skoleeierne driver i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkende ord og handlinger

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til, kan du ta kontakt med oss hos Fylkesmannen. Vi har mer informasjon om hvordan du får en trygg skoledag uten mobbing. 

Klage til Fylkesmannen

Fylkesmannen behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i opplæringsloven og friskoleloven med tilhørende forskrifter. En klage på et enkeltvedtak sendes først til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir medhold i klagen, eller ikke avviser saken, skal den oversendes Fylkesmannen for endelig behandling.

 

Vis mer


25.03.2019

Barn og unge i Nordland trenger deg!

Skal du søke høyere utdanning? Sjekk ut læreryrket!

25.03.2019

Dronning Sonjas skolepris 2019

Hei, alle skoler - vil ikke 2019 være et fint år for å hente Dronning Sonjas skolepris til Nordland? Start søknadsprosessen nå!

15.03.2019

Forslag til nye læreplaner legges fram

Mandag 18. mars kl. 10 legger kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner frem forslagene til nye læreplaner i fag.

14.03.2019

Svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever

Tilskudd beregnet for barn, unge og voksne i grunnopplæringen.

01.03.2019

Regional samling for Inkluderende barnehage- og skolemiljø, pulje 3

Fylkesmannen inviterer til den første regionale samlingen for pulje 3 i satsingen IBSM.

27.02.2019

Regionale tilbud ved NORD universitet

Her søker du om opptak.

19.02.2019

Helsesista kommer! Kommer du?

Fylkesmannen i Nordland arrangerer Oppvekstkonferansen 2. og 3. april. Alle i Nordland som arbeider med barn og unge er velkomne!  

14.02.2019

Den virtuelle matematikkskolen (DVM)

Den virtuelle matematikkskolen (DVM) er et opplæringstilbud for elever i ungdomsskolen som har behov for større utfordringer.

07.02.2019

Høring Stoltenberg-utvalgets rapport

4. februar overleverte utvalgsleder Camilla Stoltenberg rapporten om kjønnsforskjeller i skolen, NOU 2019:3 Nye sjanser - bedre læring. Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp.

01.02.2019

Pilotering av lærerspesialister i 2019

I tråd med strategien Lærerløftet - På lag for kunnskapsskolen, viderefører Kunnskapsdepartementet nå piloteringen av nye karriereveier for lærer i form av lærerspesialister. Skoleeiere, både kommune, fylkeskommune og private, oppfordres til å søke om deltakelse i piloteringen.

Flere nyheter