Grunnskole og videregående opplæring

Grunnopplæringen består av grunnskole og videregående opplæring. Opplæring på grunnskolenivå er et kommunalt ansvar, mens fylkeskommunen har ansvaret for opplæringen på videregående nivå. Også godkjente private skoler kan tilby grunnopplæring.

Fylkesmannen har ansvaret for at eksamen i grunnskolen og på videregående skole, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomført etter gjeldende lover og retningslinjer.

Fylkesmannen veileder fylkeskommunale, kommunale og private skoleeiere etter opplæringsloven og friskoleloven. Fylkesmannen skal også føre tilsyn med at skoleeierne driver i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkende ord og handlinger

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til, kan du ta kontakt med oss hos Fylkesmannen. Vi har mer informasjon om hvordan du får en trygg skoledag uten mobbing. 

Klage til Fylkesmannen

Fylkesmannen behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i opplæringsloven og friskoleloven med tilhørende forskrifter. En klage på et enkeltvedtak sendes først til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir medhold i klagen, eller ikke avviser saken, skal den oversendes Fylkesmannen for endelig behandling.

 

Vis mer


21.09.2018

Vil gi kommunene plikt til å tilby leirskole

Kunnskapsdepartementet ønsker å innføre en plikt for kommunene til å tilby leirskole.


18.09.2018

Nordland har fått eget mobbeombud!


10.09.2018

God veiledning gir tryggere nyutdannede lærere

Kunnskapsdepartementet kommer nå med anbefalinger om hvordan god veiledning av nyutdannede barnehagelærere og lærere i skole bør gjennomføres.


27.08.2018

Workshop om fagfornyelsen

Tirsdag 13. november arrangerer Fylkesmannen i samarbeid med Bodø og Vefsn kommuner, Utdanningsforbundet Nordland og KS Nordland en workshop om fagfornyelsen.


27.08.2018

Økt gjennomføring i videregående

Aldri før har flere elever fullført og færre stått utenfor videregående opplæring, viser de nyeste tallene fra Utdanningsdirektoratet.


16.08.2018

Veiledning til PAS prøver

Utdanningsdirektoratet har utviklet 2 filmer med veiledning til PAS prøver. Administratorer og lærere som skal gjennomføre prøver, bør se disse før gjennomføringen.


15.08.2018

Tilskudd til utstyr for programmering i skolen

Offentlige og private skoleeiere kan nå søke om tilskudd til utstyr for programmering til bruk i klasserommet.


09.08.2018

Tips til høstens foreldremøter i skolen

BUFdir har laget tips til noen relevante problemstillinger som kan diskuteres på høstens foreldremøter i skolen.


08.08.2018

Plikt til samarbeid om overgangen barnehage - skole

Fra 1. august får skolene en lovfestet plikt til å samarbeide med barnehagene om overgangen barnehage - skole.


03.08.2018

Intensiv opplæring for elever på 1. til 4. trinn

Fra 1. august 2018 har skolene plikt til å tilby intensiv opplæring for elever på 1. til 4. trinn som står i fare for å bli hengende etter i lesing, skriving eller regning.


Flere nyheter