Grunnskole og videregående opplæring

Grunnopplæringen består av grunnskole og videregående opplæring. Opplæring på grunnskolenivå er et kommunalt ansvar, mens fylkeskommunen har ansvaret for opplæringen på videregående nivå. Også godkjente private skoler kan tilby grunnopplæring.

Fylkesmannen har ansvaret for at eksamen i grunnskolen og på videregående skole, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomført etter gjeldende lover og retningslinjer.

Fylkesmannen veileder fylkeskommunale, kommunale og private skoleeiere etter opplæringsloven og friskoleloven. Fylkesmannen skal også føre tilsyn med at skoleeierne driver i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkende ord og handlinger

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til, kan du ta kontakt med oss hos Fylkesmannen. Vi har mer informasjon om hvordan du får en trygg skoledag uten mobbing. 

Klage til Fylkesmannen

Fylkesmannen behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i opplæringsloven og friskoleloven med tilhørende forskrifter. En klage på et enkeltvedtak sendes først til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir medhold i klagen, eller ikke avviser saken, skal den oversendes Fylkesmannen for endelig behandling.

 

Vis mer


13.05.2019

Nå kan du teste nytt valgfag

Praktisk håndverksfag blir innført som nytt valgfag i ungdomsskolen og er nå tilgjengelig som en forsøkslæreplan. Kommuner og skoler som ønsker det, kan ta i bruk valgfaget fra høsten 2019.

09.05.2019

Veiledning av nyansatte lærere i barnehage og skole

Kvalifisert veiledning av nyutdannede skaper en god overgang fra utdanning til yrkesutøving. Nå har Utdanningsdirektoratet samlet gode tips og eksempler i en ny veileder.

02.05.2019

Tilbud om tospråklig opplæring i matematikk og naturfag på 8. og 9. trinnsnivå

NAFO gjennomfører skoleårene 2018/2019 og 2019/2020 et pilotprosjekt med nettbasert undervisningstilbud som supplement til vanlig undervisning. Elevene kan få støtte på språkene norsk, arabisk, tigrinja og somali.

23.04.2019

Si din mening om de nye læreplanene!

Utdanningsdirektoratet har laget en nettside med forslag til hvordan skoleeiere, skoler og andre kan arbeide med høringen om nye fagplaner.

11.04.2019

Æ E MÆ - forbygging av vold og overgrep mot barn

Æ E MÆ er en helhetlig modell for forebygging av vold og seksuelle overgrep blant barn og unge, utviklet av Sortland kommune.

25.03.2019

Barn og unge i Nordland trenger deg!

Skal du søke høyere utdanning? Sjekk ut læreryrket!

25.03.2019

Dronning Sonjas skolepris 2019

Hei, alle skoler - vil ikke 2019 være et fint år for å hente Dronning Sonjas skolepris til Nordland? Start søknadsprosessen nå!

15.03.2019

Forslag til nye læreplaner legges fram

Mandag 18. mars kl. 10 legger kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner frem forslagene til nye læreplaner i fag.

14.03.2019

Svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever

Tilskudd beregnet for barn, unge og voksne i grunnopplæringen.

01.03.2019

Regional samling for Inkluderende barnehage- og skolemiljø, pulje 3

Fylkesmannen inviterer til den første regionale samlingen for pulje 3 i satsingen IBSM.

Flere nyheter