Grunnskole og videregående opplæring

Grunnopplæringen består av grunnskole og videregående opplæring. Opplæring på grunnskolenivå er et kommunalt ansvar, mens fylkeskommunen har ansvaret for opplæringen på videregående nivå. Også godkjente private skoler kan tilby grunnopplæring.

Fylkesmannen har ansvaret for at eksamen i grunnskolen og på videregående skole, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomført etter gjeldende lover og retningslinjer.

Fylkesmannen veileder fylkeskommunale, kommunale og private skoleeiere etter opplæringsloven og friskoleloven. Fylkesmannen skal også føre tilsyn med at skoleeierne driver i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkende ord og handlinger

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til, kan du ta kontakt med oss hos Fylkesmannen. Vi har mer informasjon om hvordan du får en trygg skoledag uten mobbing. 

Klage til Fylkesmannen

Fylkesmannen behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i opplæringsloven og friskoleloven med tilhørende forskrifter. En klage på et enkeltvedtak sendes først til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir medhold i klagen, eller ikke avviser saken, skal den oversendes Fylkesmannen for endelig behandling.

 

Vis mer


16.11.2018

Skolegudstjenester

I Norge har mange skoler tradisjon for å la elever delta på gudstjeneste i skoletiden i forbindelse med høytider som blant annet jul og påske.


13.11.2018

Presentasjoner fra workshop om fagfornyelsen 13. november 2018

En heftig og flott dag om fagfornyelsen er gjennomført. Her finner dere presentasjonene fra workshopen 13. november 2018.


09.11.2018

Inkluderende barnehage- og skolemiljø - pulje 4


23.10.2018

Støttemateriell til arbeid med overordnet del

Utdanningsdirektoratet har nå publisert støttemateriell for arbeid med overordnet del.


18.10.2018

Skisser til nye læreplaner

Utdanningsdirektoratet har nå lagt ut skisser til nye læreplaner. Frem til 14. november er det mulighet for å komme med innspill.


15.10.2018

Norge har størst kjønnsforskjeller i fullføring av videregående av alle OECD-land

To rapporter som Stoltenberg-utvalget har bestilt, viser at Norge har store kjønnsforskjeller når det gjelder fullføring av videregående opplæring.


21.09.2018

Vil gi kommunene plikt til å tilby leirskole

Kunnskapsdepartementet ønsker å innføre en plikt for kommunene til å tilby leirskole.


18.09.2018

Nordland har fått eget mobbeombud!


10.09.2018

God veiledning gir tryggere nyutdannede lærere

Kunnskapsdepartementet kommer nå med anbefalinger om hvordan god veiledning av nyutdannede barnehagelærere og lærere i skole bør gjennomføres.


27.08.2018

Workshop om fagfornyelsen

Tirsdag 13. november arrangerer Fylkesmannen i samarbeid med Bodø og Vefsn kommuner, Utdanningsforbundet Nordland og KS Nordland en workshop om fagfornyelsen.


Flere nyheter