Grunnskole og videregående opplæring

Grunnopplæringen består av grunnskole og videregående opplæring. Opplæring på grunnskolenivå er et kommunalt ansvar, mens fylkeskommunen har ansvaret for opplæringen på videregående nivå. Også godkjente private skoler kan tilby grunnopplæring.

Fylkesmannen har ansvaret for at eksamen i grunnskolen og på videregående skole, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomført etter gjeldende lover og retningslinjer.

Fylkesmannen veileder fylkeskommunale, kommunale og private skoleeiere etter opplæringsloven og friskoleloven. Fylkesmannen skal også føre tilsyn med at skoleeierne driver i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkende ord og handlinger

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til, kan du ta kontakt med oss hos Fylkesmannen. Vi har mer informasjon om hvordan du får en trygg skoledag uten mobbing. 

Klage til Fylkesmannen

Fylkesmannen behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i opplæringsloven og friskoleloven med tilhørende forskrifter. Hvis du ønsker å klage på et enkeltvedtak, sender du klagen til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir medhold i klagen din, blir klagen automatisk sendt til Fylkesmannen for endelig behandling.

 

Vis mer


09.09.2020

Endringer i råd om når barn skal være hjemme ved sykdom

Barn og ansatte som har milde luftveissykdommer og sykdomsfølelse skal holde seg hjemme til almenntilstanden er god.

26.08.2020

Fritak for vurdering med karakter i fremmedspråk

Elever som er, eller har vært, elev på studieforberedende utdanningsprogram i videregående opplæring kan søke Fylkesmannen om fritak fra vurdering med karakter i faget fremmedspråk. Forutsetningen er at de har dysleksi eller spesifikke språkvansker i en slik grad at individuell tilrettelegging ikke er tilstrekkelig for å sikre likeverdige opplæringsmuligheter. 

03.08.2020

Skoleåret 2020-2021

Snart er skoleferien over og skolene skal begynne på skoleåret 2020-2021. Forhåpentligvis blir skolestarten dette skoleåret mer normalt enn slutten på forrige skoleår.

06.07.2020

Reduksjon i foreldrebetaling på 1. og 2. trinn SFO

Foresatte kan søke om reduksjon i foreldrebetaling for elever i skolefritidsordningen (SFO) på 1. og 2. årstrinn. Ordningen trer i kraft fra 1. august 2020.

26.06.2020

Tilbud i barnehager og SFO gjennom sommeren


18.06.2020

Utsatt frist for datainnsamling korona BASIL/GSI

Utdanningsdirektoratet har utsatt fristen for barnehager og skoler til å registrere data om koronasituasjonen i BASIL/GSI til torsdag 25. juni.

18.06.2020

Nye læreplaner i valgfag

Nå er de nye læreplanene for valgfag på ungdomstrinnet vedtatt. De trår i kraft 1. august 2020.

16.06.2020

Husk datainnsamling om corona i GSI og BASIL

Vi minner om datainnsamlingen i BASIL og GSI for å få bedre oversikt over konsekvensene av stengingen av barnehager og skoler under coronautbruddet. Fristen for barnehager og skoler til å registrere er 25. juni.

04.06.2020

Skoleskyss: Presiseringer

Det er fortsatt noe usikkerhet med skoleskyss. Derfor har Folkehelseinstituttet i samarbeid med Utdanningsdirektoratet presisert tolkningen av smittvernreglene for skoleskyss. Presiseringene er uthevet i teksten under.

27.05.2020

Reviderer smittevernveilederne for barnehage og skole

Fredag kommer det reviderte smittevernveiledere for barnehage og skole. Det melder kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby på dagens pressekonferanse.

Flere nyheter