Evaluering av samvirke ved brann i Gudvangatunnelen 30. mars 2019

Bilete frå slokking av vogntog i Gudvangatunnelen 30. mars 2019. Foto: Erik Rogne/Voss brannvern
Bilete frå slokking av vogntog i Gudvangatunnelen 30. mars 2019. Foto: Erik Rogne/Voss brannvern

Samvirket ved handteringa av brannen i Gudvangatunnelen 30. mars var tema for evalueringsmøte i Aurland fredag 26. april.

Representantar frå brann- og redningsvesen, politi, helseføretak, 110-sentralane i Sogn og Fjordane og Hordaland og Statens vegvesen var samla for å dele erfaringar og finne lærepunkt for samvirket ved tunnelbrannen. Hovudkonklusjonen er at samvirket mellom aktørane i all hovudsak fungerte svært godt, men det vart identifisert læringspunkt på fleire område.

Sjå referat og presentasjonar frå evalueringsmøtet i høgre marg.