Kommuneøkonomi

Fylkesmannen skal gi råd og rettleiing i økonomiforvaltninga, blant anna knytt til regelverk, inntektssystem og statsbudsjett.

Robek

ROBEK-registeret er eit register over kommunar og fylkeskommunar som er i økonomisk ubalanse eller som ikkje har vedteke økonomiplanen, årsbudsjettet eller årsrekneskapen innanfor dei fristane som gjeld. Kommunar og fylkeskommunar i ROBEK er underlagt statleg kontroll (delegert til fylkesmannen) med årsbudsjettet, låneopptak og langsiktige leigeavtalar. Kommunar og fylkeskommunar i ROBEK skal fastsette ein tiltaksplan som sikrar at økonomien kjem i balanse.

Kommunale garantiar

Kommunane kan gi lånegarantiar. Vedtaket skal godkjennast av Fylkesmannen dersom beløpet som kommunen garanterer for, er over ein bestemt sum. Tal innbyggarar i kommunen avgjer kva beløpsgrense som gjeld. Beløpsgrensene er slik: 

  • 800 000 kroner for kommunar som ikkje har meir enn 3000 innbyggarar
  • 2 000 000 kroner for kommunar som har over 3000, men ikkje meir enn 10 000 innbyggarar
  • 4 000 000 for kommuner som har over 10 000, men ikkje meir enn 30 000 innbyggarar
  • 7 000 000 for kommuner som har over 30 000, men ikkje meir enn 100 000 innbyggarar
  • 10 000 000 for kommuner som har over 10 000, men ikkje meir enn 100 000 innbyggarar

Tal innbyggarar per 1. januar året før garantivedtaket avgjer beløpsgrensa for kommunen.

Skjønnsmidlar

Kommunane kan få skjønnsmidlar, som er ein del av dei statlege overføringane til kommunesektoren. Det er Fylkesmannen som fordeler midlane til kommunen i det enkelte fylket. Tildelinga skjer etter departementets retningslinjer.

Interkommunale selskap

Dersom ein av eigarkommunane i selskapet er underlagt reglane i kommunelovas § 28-3, skal selskapets vedtak om opptak av lån, godkjennast av Fylkesmannen.

Vis meir


20.08.2020

Kommuneøkonomi 2020-2023

Fylkesmannen har gått gjennom alle 43 kommunane i Vestland sine budsjett og økonomiplanar for 2020 til 2023. I tillegg til kontroll av balanse i budsjetteringa, har vi sett på sentrale økonomiske nøkkeltal, og korleis kommunane har følgt opp økonomiplanlegginga etter ny kommunelov.

01.07.2020

Økonominettverksamling på Voss 20. og 21. oktober 2020

Vi prøver på nytt med ei haustsamling i økonominettverket. Denne blir lagt til Park Hotel Vossevangen. Tema for samlinga vert m a budsjett og økonomiplan - mogelegheiter og utfordringar etter ny lov og forskrift, statsbudsjett 2021 og Kostra.

18.06.2020

Skjønnsmidlar til fire nye kommunar

Av skjønnsmidlar som er avsette til fordeling i 2020 har Fylkesmannen no fordelt til saman 10 mill. kroner til fire nye kommunar, som er venta å få utilsikta reduksjonar i inntekter som følgje av kommunesamanslåing.

05.06.2020

Skjønnsmidlar til førebygging av flaumskader i Vestland

Regjeringa har sett av inntil 100 mill. kroner i ekstra skjønnsmidlar for å dekke kommunanes kostnader til førebyggjande tiltak knytt til vårflaumen. Vestland fylke fekk tildelt 10 mill. kroner av desse.

19.05.2020

Revidert nasjonalbudsjett 2020 og kommuneproposisjon for 2021

Framlegg til revidert nasjonalbudsjett 2020 og kommuneopplegget for 2021 vart lagt fram 12. mai.

07.05.2020

Gjennomgang av budsjett og økonomiplanar

Kommunane sender budsjett 2020 og økonomiplan 2020 – 2023 til Fylkesmannen, som går gjennom dokumenta etter kommunelova med forskrifter og retningslinjer.  

01.04.2020

Bremanger med godkjent budsjett og økonomiplan

Bremanger kommune er innmeldt i Robek og Fylkesmannen har godkjent budsjett 2020 med ei låneramme på 15 mill. kroner.

30.03.2020

Ekstra skjønnsmidlar til kommunane

Etter koronautbrotet er det vedteke å auke skjønnsramma til kommunane med 250 mill. kroner.Fylkesmannen i Vestland har no fordelt 23,7 mill. kroner til kommunane.  

18.03.2020

Osterøy kommune innmeld i Robek

Osterøy heradsstyre har vedteke ein økonomiplan med ubalanse/meirforbruk frå 2021. Kommunen er derfor innmeld i Robek (Register om betinga godkjenning og kontroll) etter kommunelovas § 28-1, bokstav B (driftsdelen i økonomiplanen er vedteken med eit meirforbruk).

16.03.2020

AVLYST - Økonominettverk 2020

På grunn av Covid-19 og den siste utviklinga av pandemien, blir samlinga i Økonominettverket på Voss, 18. og 19. mai 2020, avlyst. Vi kjem attende til informasjon om eventuell samling i 2020 seinare.  

Fleire nyhende