Kommuneøkonomi

Fylkesmannen skal gi råd og veiledning i økonomiforvaltningen, blant annet knyttet til regelverk, inntektssystem og statsbudsjettet.

Robek

ROBEK-registeret er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse eller som ikke har vedtatt økonomiplanen, årsbudsjettet eller årsregnskapet innenfor de fristene som gjelder. Kommuner og fylkeskommuner i ROBEK er underlagt statlig kontroll (delegert til fylkesmannen) med årsbudsjettet, låneopptak og langsiktige leieavtaler. Kommuner og fylkeskommuner i ROBEK skal fastsette en tiltaksplan som sikrer at økonomien bringes i balanse.

Kommunale garantier

Kommunene kan gi lånegarantier. Vedtaket skal godkjennes av Fylkesmannen dersom beløpet det garanteres for overstiger en bestemt grense. Beløpsgrensen er fastsatt ut fra antall innbyggere i kommunen. Beløpsgrensene er slik: 

  • 800 000 kroner for kommuner som ikke har mer enn 3000 innbyggere
  • 2 000 000 kroner for kommuner som har over 3000, men ikke mer enn 10 000 innbyggere
  • 4 000 000 for kommuner som har over 10 000, men ikke mer enn 30 000 innbyggere
  • 7 000 000 for kommuner som har over 30 000, men ikke mer enn 100 000 innbyggere
  • 10 000 000 for kommuner som har over 10 000, men ikke mer enn 100 000 innbyggere

Antall innbyggere per 1. januar året før garantivedtaket avgjør beløpsgrensen for kommunen.

Skjønnsmidler

Kommunene kan få skjønnsmidler, som er en del av de statlige overføringene til kommunesektoren. Det er Fylkesmannen som fordeler midlene til kommunen i det enkelte fylket. Tildelingen skjer etter departementets retningslinjer.

Interkommunale selskaper

Dersom en av eierkommunene i selskapet er underlagt reglene i kommunelovens § 28-3, skal selskapets vedtak om opptak av lån, godkjennes av Fylkesmannen.

Vis mer


01.07.2020

Økonominettverksamling på Voss 20. og 21. oktober 2020

Vi prøver på nytt med ei haustsamling i økonominettverket. Denne blir lagt til Park Hotel Vossevangen. Tema for samlinga vert m a budsjett og økonomiplan - mogelegheiter og utfordringar etter ny lov og forskrift, statsbudsjett 2021 og Kostra.

18.06.2020

Skjønnsmidlar til fire nye kommunar

Av skjønnsmidlar som er avsette til fordeling i 2020 har Fylkesmannen no fordelt til saman 10 mill. kroner til fire nye kommunar, som er venta å få utilsikta reduksjonar i inntekter som følgje av kommunesamanslåing.

05.06.2020

Skjønnsmidlar til førebygging av flaumskader i Vestland

Regjeringa har sett av inntil 100 mill. kroner i ekstra skjønnsmidlar for å dekke kommunanes kostnader til førebyggjande tiltak knytt til vårflaumen. Vestland fylke fekk tildelt 10 mill. kroner av desse.

19.05.2020

Revidert nasjonalbudsjett 2020 og kommuneproposisjon for 2021

Framlegg til revidert nasjonalbudsjett 2020 og kommuneopplegget for 2021 vart lagt fram 12. mai.

07.05.2020

Gjennomgang av budsjett og økonomiplanar

Kommunane sender budsjett 2020 og økonomiplan 2020 – 2023 til Fylkesmannen, som går gjennom dokumenta etter kommunelova med forskrifter og retningslinjer.  

01.04.2020

Bremanger med godkjent budsjett og økonomiplan

Bremanger kommune er innmeldt i Robek og Fylkesmannen har godkjent budsjett 2020 med ei låneramme på 15 mill. kroner.

30.03.2020

Ekstra skjønnsmidlar til kommunane

Etter koronautbrotet er det vedteke å auke skjønnsramma til kommunane med 250 mill. kroner.Fylkesmannen i Vestland har no fordelt 23,7 mill. kroner til kommunane.  

18.03.2020

Osterøy kommune innmeld i Robek

Osterøy heradsstyre har vedteke ein økonomiplan med ubalanse/meirforbruk frå 2021. Kommunen er derfor innmeld i Robek (Register om betinga godkjenning og kontroll) etter kommunelovas § 28-1, bokstav B (driftsdelen i økonomiplanen er vedteken med eit meirforbruk).

16.03.2020

AVLYST - Økonominettverk 2020

På grunn av Covid-19 og den siste utviklinga av pandemien, blir samlinga i Økonominettverket på Voss, 18. og 19. mai 2020, avlyst. Vi kjem attende til informasjon om eventuell samling i 2020 seinare.  

28.11.2019

Bremanger kommune med godkjent budsjett og økonomiplan

Kommunestyret sitt opphavlege vedtak om budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022 vart ikkje godkjent av Fylkesmannen. Budsjett og økonomiplan er behandla på nytt i to kommunestyremøte, 19. juni og 7. november. Kommunen er innmeldt i Robek, og det er det siste vedtaket som no er godkjent.

Flere nyheter