Koronavirus

Det nye koronaviruset kan gi alvorleg lungebetennelse, men det er ikkje kjent kor alvorleg det er, eller kor lett det smittar. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet følgjer situasjonen tett, og planlegg saman med helsetenesta korleis vi skal handtere situasjonen.

Det nye koronaviruset er eit hittil ukjent virus, men det har visse genetiske likskapar med SARS-viruset (SARS-CoV). Begge virusa høyrer til koronavirusfamilien.

Smittekjelda er førebels ukjend, men ein antar at det er dråpesmitte som er smitteveg. Det finst ikkje noko vaksine eller spesifikk behandling mot sjukdomen.

Sjukdomen smittar som ved forkjøling og influensa ved at eit virus blir overført frå luftvegane hos ein sjuk person, på tre måtar;

  • Gjennom lufta ved at den sjuke nys eller hostar, slik at viruset blir pusta inn, eller kjem i kontakt med slimhinna i auge, nase eller munn hos personar som står i nærleiken.
  • Ved direkte kontakt når den sjuke har fått viruset på henda og overfører det ved kontakt med andre.
  • Ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar eller gjenstandar gjennom nys eller host eller ved at den sjuke eller andre har hatt viruset på henda, og andre kjem i kontakt med gjenstanden.

30.03.2020

Rettleiar for gjennomføring av smitteverntiltak overfor pasientar og brukarar

Helsedirektoratet har utarbeidd rettleiar som gjer greie for rettsgrunnlaga for gjennomføring av ulike tiltak overfor personar med og utan samtykkekompetanse i helse- og omsorgstenesta.

30.03.2020

Ekstra skjønnsmidlar til kommunane

Etter koronautbrotet er det vedteke å auke skjønnsramma til kommunane med 250 mill. kroner. Fylkesmannen i Vestland har no fordelt 23,7 mill. kroner til kommunane.

30.03.2020

Koronavirus og sesongarbeid i landbruket

Fylkesmannen får mange spørsmål knytt til sesongarbeid i samband med koronavirusutbrotet. Her har vi samla viktig informasjon og lenker.

27.03.2020

Skule- og barnehagetilbod og foreldrebetaling

Her finn du informasjon om skule- og barnehagetilbod og foreldrebetaling i samband med koronasituasjonen.

26.03.2020

Opphaldsløyve til sesongarbeidarar under covid-19-pandemien

Arbeidstakarar som har eller nyleg har hatt opphaldsløyve og som oppheld seg i Norge under covid-19-pandemien, kan få fornya opphaldsløyve sjølv om samla opphaldstid vert overskride.

26.03.2020

Familievernkontora opnar att

I første omgang får familiar som treng det, eit tilbod om hjelp via telefon. Sentralbordet til familievernkontor i alle regionar skal vere opne frå i dag.

26.03.2020

Alle eksamenar er avlyst

Den 25. mars bestemte regjeringa å avlyse alle skriftlege og munnlege eksamenar på 10. trinn. Alle skriftelege eksamenar i vidaregåande skule er òg avlyst. Sjølv om eksamen er avlyst vil elevane få vitnemål.

25.03.2020

Barn og unge som ønsker å komme i kontakt med oss

Vi som jobbar med barnevern hos Fylkesmannen er tilgjengeleg for alle barn og unge. Her finn du kontaktinformasjon viss du vil komme i kontakt med oss. 

25.03.2020

"Hytteforskrifta"

Paragraf 5 om forbod mot overnatting på fritidseigedom i Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19 vart i går forlenga til over påske.

25.03.2020

Midlertidig forlenging av førarrett

For å avgrense fastlegane sitt arbeid har Vegdirektoratet i samråd med Helsedirektoratet bestemt å forlenge utgått førarrett utan krav til ny helseattest.

Fleire nyhende