Koronavirus

Det nye koronaviruset kan gi alvorleg lungebetennelse, men det er ikkje kjent kor alvorleg det er, eller kor lett det smittar. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet følgjer situasjonen tett, og planlegg saman med helsetenesta korleis vi skal handtere situasjonen.

Det nye koronaviruset er eit hittil ukjent virus, men det har visse genetiske likskapar med SARS-viruset (SARS-CoV). Begge virusa høyrer til koronavirusfamilien.

Smittekjelda er førebels ukjend, men ein antar at det er dråpesmitte som er smitteveg. Det finst ikkje noko vaksine eller spesifikk behandling mot sjukdomen.

Sjukdomen smittar som ved forkjøling og influensa ved at eit virus blir overført frå luftvegane hos ein sjuk person, på tre måtar;

  • Gjennom lufta ved at den sjuke nys eller hostar, slik at viruset blir pusta inn, eller kjem i kontakt med slimhinna i auge, nase eller munn hos personar som står i nærleiken.
  • Ved direkte kontakt når den sjuke har fått viruset på henda og overfører det ved kontakt med andre.
  • Ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar eller gjenstandar gjennom nys eller host eller ved at den sjuke eller andre har hatt viruset på henda, og andre kjem i kontakt med gjenstanden.

26.10.2020

Digital fagsamling om koronapandemien

Fylkesmannen arrangerer faste årlege samlingar for kommunane og regionale aktørar innan samfunnstryggleik og beredskap. Årets samling var digital og samla deltakarar frå heile Vestland til fagleg påfyll om koronapandemien.

16.10.2020

Ekstra tilskot til tolv Nav-kontor i Vestland

Fylkesmannen i Vestland har utbetalt 6,1 millionar kroner i tilskot til dei sosiale tenestene i Nav. Pengane skal hjelpe Nav til å setje i verk tiltak for å handtere konsekvensar av koronapandemien.

09.10.2020

E-læringskurs om prøvetaking ved covid-19

Eit nytt e-læringskurs som tek føre seg prøvetakar si rolle ved covid-19 er tilgjengeleg.

02.10.2020

Følg vaksine- og smitteverndagane digitalt

12.-14. oktober blir det felles vaksinedagar og smitteverndagar som du kan følgje digitalt.

23.09.2020

Kommunane må halde ope tenestene til barn og unge så langt som råd

Barn og unge er særleg utsette under koronapandemien. Dersom smitteverntiltak rammar barn og unge sine tenestetilbod, skal kommunane gjere risikovurderingar og eventuelt setje i verk kompenserande tiltak.

21.09.2020

Opplæring til elevar som ikkje kan møte på skulen

Skulen må finne løysingar som sikrar at elevar som ikkje kan møte på skulen får eit forsvarleg opplæringstilbod heime. Dette gjeld elevar som har milde luftvegssymptom eller føler seg sjuke, og elevar som er i karantene og isolasjon.

17.09.2020

Mellombels tilskotsordning for frittståande skular i samband med virusutbrotet

Utdanningsdirektoratet opprettar ei tilskotsordning for å stimulere til innkjøp av digitalt utstyr, infrastruktur, fellesløysingar og digitale læremiddel.

14.09.2020

Oppdaterte smittevernrettleiarar for barnehagar og skular om når ein skal vere heime ved sjukdom

Folkehelseinstituttet har oppdatert smittevernrettleiarane for barnehagar og skular. Oppdateringane gjeld råd om når barn i barnehagen og elevar i grunnskulen og vidaregåande opplæring skal vere heime ved sjukdom.

09.09.2020

Presisering om barnehagetilbod for foreldre med kritiske samfunnsfunksjonar

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby har svart på spørsmål frå stortingsrepresentant Hanne Dyveke Søttar om foreldre i samfunnskritiske funksjonar og deira krav på tilbod om full tid i barnehagen frå kommunen. 

27.08.2020

Rapportering ved endring i tiltaksnivå eller stenging av barnehage og skule

Det skal rapporterast til Fylkesmannen om endringar i tiltaksnivå, og ved eventuelle stengingar av barnehagar og skular.

Flere nyheter