Høring- Søknad om mudring ved Vannøyaveien 54 i Sandefjord kommune


Høringsfrist 21. august 2019 00:00

Formålet med mudringen er å øke seilingsdybden i det aktuelle området.

Arne Rød & CO AS søker på vegne av Henrik Kulms tillatelse til å mudre 625 m2 sjøbunn med et masseuttak på 625 m3 ved Vannøyaveien 54, gbnr. 177/11 i Sandefjord kommune.

Dybden på mudringsstedet ønskes økt fra 0,5 meter til 1,5 meter. Formålet med mudringen er å øke seilingsdybden i det aktuelle området. Massene skal fjernes med gravemaskin fra lekter og siltgardin skal benyttes. Massene ønskes dumpet ved Beinskjæra dumpefelt i Sandefjord kommune.

Sjøbunnen i tiltaksområdet har blitt analysert for miljøgifter, og resultatene viser sedimentet er tilnærmet rent med konsentrasjoner tilsvarende tilstandsklasse I-II («bakgrunn-god»). Dette iht. klassifiseringssystem for sedimenter (veileder 02:2018).

I Miljødirektoratets Naturbase (kart.naturbase.no) fremkommer det at omsøkte tiltak vil berøre et bløtbunnsområde med verdikategori «viktig».

Eventuelle uttalelser sendes til:

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Postboks 2076, 3103 Tønsberg
eller på epost til fmvtpost@fylkesmannen.no innen 21.08.2019