Grunnskole og videregående opplæring

Grunnopplæringen består av grunnskole og videregående opplæring. Opplæring på grunnskolenivå er et kommunalt ansvar, mens fylkeskommunen har ansvaret for opplæringen på videregående nivå. Også godkjente private skoler kan tilby grunnopplæring.

Fylkesmannen har ansvaret for at eksamen i grunnskolen og på videregående skole, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomført etter gjeldende lover og retningslinjer.

Fylkesmannen veileder fylkeskommunale, kommunale og private skoleeiere etter opplæringsloven og friskoleloven. Fylkesmannen skal også føre tilsyn med at skoleeierne driver i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkende ord og handlinger

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til, kan du ta kontakt med oss hos Fylkesmannen. Vi har mer informasjon om hvordan du får en trygg skoledag uten mobbing. 

Klage til Fylkesmannen

Fylkesmannen behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i opplæringsloven og friskoleloven med tilhørende forskrifter. En klage på et enkeltvedtak sendes først til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir medhold i klagen, eller ikke avviser saken, skal den oversendes Fylkesmannen for endelig behandling.

 

Vis mer


25.11.2019

Veien videre - arbeidet med resultater fra nasjonale prøver 2019

Høsten 2019 gjennomførte ca. 4 600 elever på 5. trinn i Vestfold og Telemark nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk. I tillegg gjennomførte ca 4 800 elever på 8. trinn nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk, og ca. 4 700 elever på 9. trinn gjennomførte de samme prøvene i lesing og regning.

20.11.2019

Regelverket for skolegudstjenester

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark mottar jevnlig henvendelser fra både foreldre og skoler som har spørsmål rundt regelverket for skolegudstjenester. I den forbindelse minner vi om at Utdanningsdirektoratet kom med en ny og oppdatert veileder om skolegudstjenester i november 2018.

22.10.2019

Kompetansepakke for innføring av nytt læreplanverk

Utdanningsdirektoratet har laget en kompetansepakke med opplæringsmateriellet som skal støtte skoleledere og lærere i arbeidet med å ta i bruk, tolke og forstå det nye læreplanverket.

12.09.2019

En skole er nominert til Dronning Sonjas skolepris

Fylkesmannen har nominert Stigeråsen skole i Skien til Dronning Sonjas skolepris 2019.

02.09.2019

Fleksibel skolestart - invitasjon til å komme med forslag til modeller

Utdanningsdirektoratet inviterer kommuner til å komme med forslag til ulike modeller for fleksibel skolestart. Dette kan være modeller som både er forankret i dagens regelverk eller modeller med muligheter for å søke unntak fra regelverket.

02.09.2019

Skoleskyss

Elever i grunnskoleopplæring og i videregående opplæring kan ha rett til skyss til og fra skolen av ulike grunner. Utdanningsdirektoratet har gjort det enklere å få oversikt over regelverket rundt retten retten til skyss og laget et ny veiviser for dette. 

15.08.2019

Påminnelse om Dronning Sonjas skolepris

Vi minner om fristen 26. august for å nominere skoler til Dronning Sonjas skolepris 2019.

19.06.2019

Fagfornyelsen er i gang – nå får skoler og skoleeiere hjelp til arbeidet med innføringen

18.juni gikk høringsfristen for de nye læreplanene i fag ut. Overordnet del er allerede vedtatt. Om noen måneder kommer de nye fagplanene på plass.  I løpet av høsten publiseres nettbaserte kompetansepakker til hjelp i arbeidet.

20.05.2019

Avslutning av Felles nasjonalt tilsyn i Bamble kommune etter tilsynsrapport

Fylkesmannen i tidligere Telemark har i perioden 8. august 2018 og fram til 13. mai 2019 ført tilsyn med Bamble kommune.

24.04.2019

Fylkesmannen ønsker forslag til Dronning Sonjas skolepris 2019 - i år er det kanskje din skole?

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark ønsker å nominere minst to skoler fra hele grunnopplæringen. Frist for å sende inn til Fylkesmannen er 26. august.

Flere nyheter