Revidert nasjonalbudsjett og kommuneproposisjonen

Regjeringen har foreslått en økning i frie inntekter til kommunene i 2020.

Veksten anslås til å bli mellom 1,0 og 2,0 milliarder kroner. Dette utgjør en realvekst på ca. 0,3 - 0,5 %. Veksten er noe svakere enn foregående år. Dette må sees i sammenheng med at anslåtte demografi- og pensjonskostnader er nedjustert betydelig fra tidligere år.

Revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2019

Skatteinntektene oppjusteres med 1,5 milliarder kroner, mens det anslås en økt kostnadsvekst på 1 milliard kroner. Samlet sett innebærer dette en styrking av handlingsrommet for kommunesektoren i 2019 på ca. en halv milliard kroner.

ROBEK-kommuner

Antallet kommuner i ROBEK i landet er historisk lavt og vil trolig gå ned til 10 kommuner i løpet av 2019. I Troms er kun Torsken kommune i ROBEK. De meldes ut i forbindelse med sammenslåingen til nye Senja kommune 1. januar 2020. I Finnmark meldes Karasjok kommune inn etter kommunestyrets vedtak av regnskapet for 2018.

Kommunereform

  • Økonomiske virkemidler for kommuner som ønsker å slå seg sammen videreføres.
  • Fylkesmannen vil ha en viktig rolle med å utfordre kommunene om behovet for strukturendringer og stimulere til diskusjoner om kommunesammenslåing, der det lokalt ligger til rette for dette.

Fylkesmannen har utarbeidet et notat som gir en oppsummering av de viktigste elementene i revidert nasjonalbudsjett og kommuneproposisjonen.

Notatet finner du her (pdf). 

På nettsiden statsbudsjettet.no finner du alle budsjettdokumentene og departementenes pressemeldinger.