Orientering om revidert nasjonalbudsjett og kommuneproposisjonen 2020

Regjeringen har foreslått en økning i frie inntekter til kommunene i 2020.

Veksten anslås til å bli mellom 1,0 og 2,0 milliarder kroner. Dette utgjør en realvekst på ca. 0,3 - 0,5 %. Veksten er noe svakere enn foregående år. Dette må sees i sammenheng med at anslåtte demografi- og pensjonskostnader er nedjustert betydelig fra tidligere år.

Revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2019

Skatteinntektene oppjusteres med 1,5 milliarder kroner, mens det anslås en økt kostnadsvekst på 1 milliard kroner. Samlet sett innebærer dette en styrking av handlingsrommet for kommunesektoren i 2019 på ca. en halv milliard kroner.

ROBEK-kommuner

Antallet kommuner i ROBEK i landet er historisk lavt og vil trolig gå ned til 10 kommuner i løpet av 2019. I Troms er kun Torsken kommune i ROBEK. De meldes ut i forbindelse med sammenslåingen til nye Senja kommune 1. januar 2020. I Finnmark meldes Karasjok kommune inn etter kommunestyrets vedtak av regnskapet for 2018.

Kommunereform

  • Økonomiske virkemidler for kommuner som ønsker å slå seg sammen videreføres.
  • Fylkesmannen vil ha en viktig rolle med å utfordre kommunene om behovet for strukturendringer og stimulere til diskusjoner om kommunesammenslåing, der det lokalt ligger til rette for dette.

----------------------------------------------------------------

Fylkesmannen har utarbeidet et notat som gir en oppsummering av de viktigste elementene i revidert nasjonalbudsjett og kommuneproposisjonen.

Notatet finner du her (pdf). 

På nettsiden statsbudsjettet.no finner du alle budsjettdokumentene og departementenes pressemeldinger.