Våtmarksområde i Tyrifjorden er vernet

Foto: Rådgivende biologer
Foto: Rådgivende biologer

Nå er et område på 11 191 dekar sikret for fremtiden. Våtmarkene i Nordre Tyrifjorden og Storelva har et rikt biologisk mangfold og er et viktig leveområde for mange plante- og dyrearter.

Dagens vernevedtak er på 11 191 dekar, av dette er ca. 2 618 dekar landareal. Naturreservatet omfatter både tidligere vernet areal og nytt verneareal fra ulike verneprosesser. Det store deltaområdet og elvepartiet med flere kroksjøer og flomdammer er internasjonalt verdifullt, og særlig viktig for fuglelivet.

Det meste av naturreservatet er område som ble foreslått vernet gjennom verneplan for Tyrifjorden. Flere andre områder i denne verneplanen ble vedtatt i 2018, men dette naturreservatet ble satt på vent fordi det kom i konflikt med plan for Ringeriksbanen og ny E16.

709 dekar av det nye reservatet er vernet som økologisk kompensasjon for tap av naturmangfold ved utbygging av Ringeriksbanen og ny E16. Mer informasjon om denne prosessen finner du i lenken til høyre.

De tidligere vernede naturreservatene Lamyra, Juveren, Synneren, Averøya og Karlsrudtangen er innlemmet i det nye reservatet. Samtidig er 2,7 dekar av Synneren naturreservat tatt ut av verneområdet fordi det vil bli ødelagt ved utbygging av vei og bane.

Til høyre kan du finne vernekart, verneforskrift og Fylkesmannens informasjonsbrev som er sendt til grunneiere og aktuelle etater og organisasjoner. Der ligger også et kart som viser hvilke areal som er foreslått vernet gjennom de ulike verneplanene. I tillegg er det fire mer detaljerte kart. Alle kartene er tilpasset utskrift i A3-format. Hvis du skal se på kartene på skjerm, anbefales 100 % zoom for best lesbarhet.

Grensene for naturreservatet vil om kort tid bli lagt inn i www.naturbase.no. Der er det mulig å zoome seg inn for å se grensene i detalj. Ta kontakt med Fylkesmannen ved ønske om å få tilsendt vernekartet eller mer detaljerte kart på papir eller på e-post.