Trekker innsigelse til sykkelsti i Nesbyen på visse vilkår

Under forutsetning av at kommunen endrer deler av reguleringsplanen, trekker vi innsigelsen til sykkelstien fra Syningen til Nesbyen. Vi kan ikke akseptere hytter/sikringsbuer innenfor et nasjonalt viktig naturområde.

Vår primære anbefaling er at sykkelstien lokaliseres til et område der den ikke kommer i konflikt med store naturverdier.

Vi mener imidlertid at innsigelsen til selve sykkelstien kan trekkes, dersom kommunen gjør visse endringer av planen. Den ene endringen består i å ta de fire sikringsbuene/hyttene ut av planen. Den andre endringen består i å endre bestemmelsene til planen for å sikre at naturverdiene i området blir tilstrekkelig ivaretatt.

Dette innebærer at innsigelsen vår til sikringsbuene opprettholdes. Vi mener behovet for disse ikke er tilstrekkelig dokumentert og at det i realiteten innebærer etablering av private hytter i et område med naturverdier av nasjonal verdi, sier klima- og miljøverndirektør Gunhild Dalaker Tuseth.

Frivillig vern

Det aktuelle området er, i forkant av planarbeidet, tilbudt for vern som naturreservat etter ordningen med frivillig skogvern. Fylkesmannen ønsker et naturreservat i området, men både Miljødirektoratet og vi mener sikringsbuene  ikke er forenelige med et eventuelt framtidig vern som naturreservast. Med disse forutsetningene er det, iht. til ordningen med frivillig vern av skog, opp til grunneierne om de ønsker å gå videre med en prosess for vern av området, eller om de vil trekke tilbudet tilbake.

Bakgrunn

Fylkesmannen fremmet den 6. september 2019 innsigelse til forslag til reguleringsplan for sykkel- og tursti fra Syningen til Nesbyen sentrum. Bakgrunnen for innsigelsen var at det ikke var tatt tilstrekkelig hensyn til de dokumenterte naturverdiene i området.

Mulige løsninger ble diskutert i et dialogmøte mellom Nesbyen kommune, representanter for grunneierne og Fylkesmannen den 13. januar. I brev av 16 januar ber kommunen Fylkesmannen om å trekke innsigelsene til planen. I brev av 2. mars trekker Fylkesmannen innsigelsen til selve sykkelstien på visse vilkår.