Nye naturreservater vedtatt 21. juni

Fra Rambergdalen i Sagåsen naturreservat. Foto:Stefan Olberg
Fra Rambergdalen i Sagåsen naturreservat. Foto:Stefan Olberg

Fire nye skogområder i Oslo, Østfold og Buskerud er vernet i dag.

Regjeringen har i dag vedtatt vern av 29 skogområder i Norge. I Oslo, Østfold, og Buskerud er det vedtatt to nye naturreservater og utvidelse av to eksisterende reservat. De fire områdene er:

  • Sagåsen i Sarpsborg kommune, Østfold.
  • Hestgjuvnatten i Flå kommune, Buskerud.
  • Utvidelse av Finnemarka naturreservat i Lier kommune, Buskerud.
  • Utvidelse av Røverkollen naturreservat i Oslo kommune, Oslo.

 

Arealet i Sagåsen er eid av Statskog SF. Resten av områdene er privat og kommunalt eid og er vernet gjennom ordningen med frivillig vern av skog.

De fire skogområdene har viktige naturverdier. Halvparten av alle truede arter i Norge, og en rekke truede naturtyper, finnes i skog. En rekke insektarter og sopparter, og enkelte fuglearter er avhengige av gammel skog og død ved. Skogvern er derfor et svært viktig tiltak for å bevare norsk naturmangfold.

Du kan lese mer om vedtaket på Klima- og miljødepartementets nettsider.