Tillatelse til behandling av oljeholdig sandfangslam til Lindum AS, Drammen

Vi har gitt Lindum AS tillatelse etter forurensningsloven til mottak og behandling av 7000 tonn mer oljeholdig sandfangslam i 2019 på Lindum i Drammen enn de tidligere har hatt tillatelse til. Vi har samtidig foretatt noen endringer i tillatelsen. Vedtaket kan påklages innen 20. desember 2019.

Fylkesmannen mottok 15. november 2019 søknad fra Lindum AS om å ta imot og behandle mer oljeholdig sandfangslam ved Lindum avd. Drammen på gbnr. 38/2 i Drammen kommune. Lindum har hatt tillatelse til å ta imot og behandle 10 000 tonn årlig, og har søkt om å utvide grensen med 7 000 tonn i 2019. Fylkesmannen har ferdigbehandlet søknaden, og gir i vedtak av 22. november 2019 Lindum AS tillatelse til å motta og behandle ytterligere 7 000 tonn oljeholdig sandfangslam ut året 2019.

Fylkesmannen har samtidig endret noen krav tillatelsen.

Fylkesmannen mener at samfunnsnytten virksomheten utgjør overstiger de forurensningsmessige ulempene knyttet til virksomheten. Ut fra en rimelighetsvurdering, vekting av konsekvensen av endringene vurdert opp mot miljøkonsekvensene av anlegget slik det fremstår i dag, er det etter vårt skjønn gode grunner til at endringene i søknaden bør imøtekommes. Fylkesmannen forutsetter at virksomheten drives i samsvar med vilkårene som følger av tillatelsen og forurensningsregelverket for øvrig.

I henhold til forurensningsforskriften § 36-18 og forvaltningsloven § 27 kunngjøres vedtaket om tillatelse.

For detaljerte rammer og vilkår til gjennomføringen av tiltaket, vises til tillatelsen. Vedtaket og tillatelsen er lagt ut til gjennomsyn i menyen til høyre.

 

Klageadgang

Vedtaket om tillatelse kan påklages av partene eller andre med rettslig klageinteresse til Miljødirektoratet, jf. forvaltningsloven § § 28 og 29. Klagefristen er 20. desember 2019.

En eventuell klage skal fremsettes for Fylkesmannen i Oslo og Viken. Klagen skal angi hva det klages over, og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes, jf. forvaltningsloven § 32. En eventuell klage skal gis skriftlig og sendes per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eventuelt post til postboks 325, 1502 Moss.

Vi ber om at eventuelle klager merkes med referanse og tekst, for eksempel: «Klage på vedtak om midlertidig tillatelse i sak 2019/50599.»