Søknad om tillatelse til utslipp fra landbasert settefiskanlegg i Kleivi Næringspark


Høringsfrist 22. mars 2019 23:59

Hallingfisk AS har søkt om tillatelse til utslipp i sammenheng med etablering av landbasert settefiskanlegg i Kleivi næringspark i Ål kommune.

I søknaden, som legges til grunn for høringen, søker Hallingfisk AS om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp i sammenheng med etablering av landbasert settefiskanlegg for innlandsørret i Kleivi næringspark i Ål kommune. Overskuddsvann fra settefiskanlegget planlegges og slippes til Strandafjorden via utløpskanalen fra Hol III kraftverk. Settefiskanlegget er dimensjonert for produksjon av 150 000 ett-årige fisk, og anslått forbruk av fiskefôr er beregnet til 15-17 tonn per år.

Søknaden i sin helhet kan leses under «Dokumenter».

I samsvar med forurensningsforskriften § 36-7 og forvaltningsloven § 16, forhåndsvarsles søknaden til berørte offentlige organer og myndigheter, organisasjoner som ivaretar allmenne interesser som vedtaket angår, eller andre som kan bli særlig berørt, før vedtak blir truffet i saken.

Eventuelle uttalelser til søknaden kan gis skriftlig og sendes per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eventuelt per post til Fylkesmannen i Oslo og Viken, postboks 235, 1502 Moss, innen 22. mars 2019.

Uttalelser må merkes med referanse 2019/8962.

Kontaktpersoner