Søknad om etablering av snødeponi på Hønefoss


Høringsfrist 13. februar 2019 23:59

Ringerike kommunes søknad om tillatelse til å etablere snødeponi ved Petersøya og Tyrimyra på Hønefoss sendes med dette på høring.

Vi mottok søknaden fra kommunen 5. november 2018. Bakgrunn for søknaden er at Ringerike kommune tidligere har brukt Petersøya og Tyrimyra for snødeponering på Hønefoss.

Søknaden fra Ringerike kommune inneholder områdebeskrivelser og miljøtekniske undersøkelser som er gjort ved de aktuelle deponiene, samt forslag til videre undersøkelser og tiltak for å begrense spredning av avfall og forurensede stoffer.

Forhåndsvarsling av søknad

I samsvar med forurensningsforskriften § 36-7, forhåndsvarsles søknaden til de berørte offentlige organer og myndigheter, organisasjoner som ivaretar allmenne interesser som vedtaket angår, eller andre som kan bli særlig berørt, før vedtak blir truffet i saken.

Søknaden med tilhørende dokumenter som danner grunnlag for saken finner du under "Dokumenter".

Uttalelser til søknaden gis skriftlig og sendes per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eventuelt per post til

Fylkesmannen i Oslo og Viken
Postboks 325 
1502 Moss

Fristen er 13. februar 2019.

Informasjon om videre saksgang

Etter at eventuelle høringsinspill har kommet inn til oss, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før vi deretter fatter vedtak om tillatelse blir gitt og eventuelt på hvilke vilkår.