Smittevernveileder for barnehager

Utdanningsdirektoratet og Folkehelseinstituttet har sammen utarbeidet en smittevernveileder som skal gi råd og støtte til barnehager. Veilederen er gyldig fra 15. april og vil bli oppdatert ved behov.

Barnehager i Oslo og Viken begynner å åpne igjen fra 20.april.

Veilederen beskriver smitteforebyggende tiltak, hvem som ikke kan være i barnehagen og hvordan en skal forholde seg når sykdom oppstår i barnehagen.

Veilederen tar utgangspunkt i gjeldende rammebetingelser. Det betyr at åpning kan skje innenfor rammen av gjeldende regelverk og finansiering, inkludert forskrifter med hjemmel i koronaloven.

Veilederen kommer i tillegg til eksisterende regler og retningslinjer som er beskrevet i "Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v."

Det er barnehageeier som er ansvarlig for å sikre at barnehagedriften skjer i samsvar med gjeldende lover og regelverk.

Smitteverntiltak

Et av de viktigste smitteverntiltakene er redusert kontakthyppighet mellom personer. Det er derfor viktig å begrense antall nærkontakter til hvert barn og ansatte, for eksempel ved å ha små grupper og ha faste ansatte for hver gruppe. I disse gruppene kan barn og ansatte omgås normalt, på lik linje som i en husstand. Slik ivaretas barns behov for omsorg samtidig som man begrenser mulighet for smittespredning.

Ivaretakelse av enkeltbarn og barnegrupper

Veilederen inneholder konkrete forslag til hvordan organisering i små grupper kan gjøres, og hvordan en skal forhindre at gruppene blandes. Det er redegjort for hvordan barn med kroniske sykdommer kan ivaretas, både de som kan og bør gå i barnehage og de som det individuelt kan vurderes om det er grunnlag for skal holdes hjemme.

Ansatte i barnehagen

Voksne (foresatte/ansatte) som kan ha høyere risiko for covid-19 er omtalt, og det er slått fast at ansatte som ikke kan møte på jobb på grunn av høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19 må ha legeerklæring.

Egen informasjon til foreldre og foresatte

I tillegg til veilederen og informasjon om bruk av veilederen, er det publisert egen informasjon til foreldre og foresatte, slik at de skal være trygge på at det er forsvarlig at barna går i barnehagen igjen.

Sjekkliste for oppfølging

Siste del av veilederen er en sjekkliste til bruk for barnehageeier/leder for å følge opp det som er beskrevet av tiltak.

 

Fylkesmannen i Oslo og Viken takker barnehagenes ansatte, ledelse og eiere for den viktige jobben dere gjør!