Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Fylkesmannen gjennomfører tilsyn og behandler klager

Fylkesmannen informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Fylkesmannen har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer


Koronaviruset – følg Folkehelseinstituttets råd

Råd og informasjon om koronaviruset finner du på:    Folkehelseinstituttets nettsider og helsenorge.no.  Utdanningsdirektoratets informasjon om korona-viruset i forhold til barnehage og skole.  Her finner du generell informasjon om koronavirus på flere språk. Du finner også spørsmål fra og svar til kommunene. 
22.09.2020

Øk barnehagens kompetanse på arbeidet med et inkluderende miljø og forebygging av mobbing

Vær i forkant av kravene i ny barnehagelov om inkluderende barnehagemiljø! Meld barnehagen på gratis kompetansetilbud for barnehager i Oslo og Viken.    

03.09.2020

Tilskudd til arbeid med samiske barn og barn av nasjonale minoriteter

Barnehager i Oslo og Viken kan fortsatt søke om midler til kompetanseutvikling for å styrke barnehagens kompetanse og arbeid med samiske barn og barn av nasjonale minoriteter.

27.08.2020

Informasjon om nasjonale prøver

Fylkesmannen i Oslo og Viken har ansvar for å påse at nasjonale prøver blir gjennomført i tråd med forskrift og retningslinjer. Vi ønsker i den forbindelse å minne skoleeierne på at det er deres ansvar å følge opp skolene.

10.08.2020

Foreslå din skole til Benjaminprisen 2020

Benjaminprisen deles ut hvert år til en skole som arbeider aktivt mot rasisme og diskriminering.

10.07.2020

Ekstra midler til kompetanseheving knyttet til fagfornyelsen

Alle læreplaner for fag i grunnskolen og videregående opplæring fornyes for å gjøre dem mer relevante for framtiden.

01.07.2020

Barnas verneombud – nytt kompetansetilbud for barnehager i Oslo og Viken

Barnehager i Oslo og Viken inviteres til å søke om deltakelse på vårt nye tilbud om barnehagebasert kompetanseutvikling. Gjennom «Stine Sofie Barnehagepakke» skal barnehageansatte få økt kunnskap, trygghet og bedre handlingskompetanse for håndtering av tematikken vold og overgrep mot barn.

23.06.2020

Tilbud i barnehager og SFO gjennom sommeren

Vi har mottatt spørsmål om stengte barnehager og SFO gjennom sommeren og tilbud til barn av foreldre i samfunnskritiske funksjoner. Flere barnehager og SFO`er har vedtektsfestet at de er stengt større deler av ferien.

08.06.2020

Innsamling av data fra barnehager og skoler innen 25. juni 2020

Utdanningsdirektoratet planlegger å gjennomføre en datainnsamling om hvilke konsekvenser koronaviruset har hatt for barnehager og skoler i perioden 11. juni til 25. juni 2020. 

08.05.2020

Skolene åpner for alle elever fra 11. mai 2020

Grunnskoler og videregående skoler åpner for alle trinn i løpet av uke 20. Det er en forutsetning at kravene til smittevern følges.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel