Dispensasjon fra kravet om vurdering med karakter i fremmedspråk

Fylkesmannen har fått ansvaret for en midlertidig dispensasjonsordning om fritak for vurdering med karakter i fremmedspråk i videregående opplæring

Elever i studieforberedende utdanningsprogram kan søke om dispensasjon fra kravet om vurdering med karakterer i 2. fremmedspråk. Ordningen gjelder ikke for faget engelsk.

Krav for å få dispensasjon

For å kunne søke må du være elev i videregående opplæring. Det er ikke mulig å søke om fritak i etterkant av gjennomført videregående opplæring. Dette gjelder selv om du ikke har fått bestått i faget. Ordningen gjelder ikke for privatister.

For å kunne få fritak må eleven i tillegg være så sterkt rammet av dysleksi eller spesifikke språkvansker, at individuell tilrettelegging ikke er tilstrekkelig for å sikre likeverdige opplæringsmuligheter.

Dette innebærer at:
- eleven må ha vedtak om spesialundervisning i 2. fremmedspråk fra grunnskolen fordi han/hun er så sterkt rammet av dysleksi/spesifikke språkvansker,
- eller eleven må ha vedtak om spesialundervisning i 2. fremmedspråk fra videregående opplæring fordi han/hun er så sterkt rammet av dysleksi/spesifikke språkvansker,
- eller en uttalelse fra sakkyndig instans om at det er åpenbart at tiltak gjennom spesialundervisning ikke vil føre til at eleven får et tilfredsstillende utbytte av opplæringen fordi eleven er så sterkt rammet av dysleksi/spesifikke språkvansker.

Hvordan søke

Eleven søker selv om dispensasjon til Fylkesmannen, men med bekreftelse fra skole og sakkyndig. Vi anbefaler likevel at søknader sendes via skolen. Dette for å kvalitetssikre søknadene og gi skolene en oversikt over antallet elever som søker.

Bruk gjerne vårt elektroniske meldeskjema for innsendelse av søknad, se lenke i høyre marg.

Hva skjer hvis dispensasjon innvilges

Elever som blir innvilget dispensasjon vil få fritak fra underveisvurdering, halvårsvurdering og standpunktvurdering. Eleven skal ikke være med i eksamenstrekket for fremmedspråk. Elever som får innvilget dispensasjon fra vurdering med karakter i 2. fremmedspråk og som allerede har gjennomført eksamen, vil få denne annulert og dispensasjon fra antallet eksamener i faget.

Dispensasjonen gir imidlertid ikke fritak for opplæring i fremmedspråk.