Psykisk helse og rus

Retten til helse- og omsorgstenester likestiller somatisk og psykisk sjukdom, skade eller liding, rusmiddelproblem, sosiale problem eller nedsett funksjonsevne. Kommunane har ei sentral rolle i å identifisere, utgreie, behandle og følgje opp personar i målgruppa.

Eit godt lokalt rus- og psykisk helsearbeid byggjer på samarbeidsstrukturar som fremjar heilskaplege og koordinerte tenester for den enkelte på tvers av fag, tenester og sektorar. Kapasitet, tilgjenge, heilskaplege og samtidige tenester blir vektlagt, og kvalitet, kompetanse og kunnskapsbasert praksis skal prege tenestene. Tenestene skal dessutan organiserast og utformast med tanke på eit brukar- og meistringsperspektiv. 

Samtidige lidingar

Personar som har både eit rusproblem og ei psykisk liding brukar ofte rusmiddel på ein øydeleggande måte. Denne pasientgruppa har fått meir merksemd dei siste åra, men det er likevel mye som manglar når det gjeld utgreiing, behandling og anna oppfølging.

Lokalsamfunnet er ein viktig arena for rusmiddelførebyggjande arbeid. Barnehagar , skular, fastlegar, helsestasjonar, arbeidslivet og ulike fritidsarenaer tek del i arbeidet som skal redusere helseskader og negative sosiale konsekvensar av rusmiddelbruk.

Tverrfagleg innsats

Barn og ungdom med foresatte som blir alvorleg sjuke, skal spesielt takast vare på, også når årsaka er psykiske helseproblem og/eller rusmisbruk. Kommunar og fylkeskommunar skal koordinere innsatsen overfor barn og unge med samansette problem. Fylkesmannen følgjer med på denne tverrfaglige innsatsen.

Fylkesmannens oppgåver er retta mot kommunens tenestetilbod, også i samhandling med spesialisthelsetenesta. Oppgåvene omfattar kompetansehevande tiltak, nettverksbygging, tilskotsordningar, kartleggingar og tilsyn. Fylkesmannen er klageinstans om du ønskjer å klage på helse- og omsorgstenestene du får, eller om du meiner at du ikkje får dei helse- og omsorgstenestene du har krav på.

Tvang

Rett bruk av tvang kan gi menneske verdigheit og sikre at den som er alvorlig sjuk, blir teken vare på av helse- og omsorgstenesta også når han eller ho ikkje kan samtykkje til helsehjelp eller ta ansvar for seg sjølv. Her kan du rese meir om rettane dine når helse- og omsorgstenesta brukar tvang.

 

Vis meir


07.08.2020

Ledige verv ved kontrollkommisjonane i Vestland

Det er ledige verv ved kontrollkommisjonane i Vestland. Søknadsfrist er 25. august og 10. september.

20.07.2020

Forverring av den psykiske helsa til personar med rusproblem

Årsrapporten for BrukerPlan 2019 viser forverring av den psykiske helsa til personar med rusproblem. Rapporten byggjer på kartlegging av 58 790 personar over 18 år i 257 kommunar.

10.07.2020

Lengre ventetid ved barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikkar

Helsetilsynets gjennomgang av statistikk for perioden mai 2019 til mai 2020, viser at ventetida ved barne- og ungdomspsykiatriske klinikkar gjekk opp i vår. 

07.07.2020

Erfaringskonsulentar er viktige bidragsyterar

Ein ny rapport frå Høgskulen på Vestlandet viser at erfaringskonsulentar med ruserfaring gradvis har fått eit breiare spekter av oppgåver og roller.

07.07.2020

Fleirtalet får hjelpa dei treng til rett tid

Ein ny evalueringsrapport viser at brukarar av kommunale rustenester er gjennomgåande positive til dei tilsette i tenestene, og fleirtalet opplever at dei får den hjelpa dei treng til rett tid.

03.07.2020

Ledig verv i Kontrollkommisjonen for Førde sentralsjukehus, Psykiatrisk klinikk og Ungdomsavdelinga

I Kontrollkommisjonen for Førde sentralsjukehus, Psykiatrisk klinikk og Ungdomsavdelinga er det frå 1. januar 2021 ledig verv som vara for lekmedlem. Søknadsfristen er 10. september 2020.

03.07.2020

Ledig verv i Kontrollkommisjonen for Sogn og Fjordane

I Kontrollkommisjonen for Sogn og Fjordane er det frå 1. januar 2021 ledig verv som vara lekmedlem med  helse- eller sosialfagleg bakgrunn. Søknadsfristen er 10. september 2020.

03.07.2020

Ledige verv i Kontrollkommisjonen for Nordhordland, Midhordland og Sotra – ny utlysing

I Kontrollkommisjonen for Nordhordland, Midhordland og Sotra er det frå 1. januar 2021 ledige verv som legekyndig medlem, lekmedlem med helse- eller sosialfagleg bakgrunn og vara for lekmedlem. Søknadsfristen er 10. september 2020.

03.07.2020

Ledig verv i Kontrollkommisjonen for Haukeland – ny utlysing

I Kontrollkommisjonen for Haukeland er det frå 1. januar 2021 ledige verv som legekyndig medlem. Søknadsfristen er 10. september 2020.

03.07.2020

Ledig verv i Kontrollkommisjonen for Sunnhordland, Hardanger og Voss - ny utlysing

I Kontrollkommisjonen for Sunnhordland, Hardanger og Voss er det frå 1. januar 2021 ledige verv som vara for legekyndig medlem. Søknadsfristen er 10. september 2020.

Fleire nyhende