Altinn - avsenders og mottakers ansvar

Fylkesmannen er gjort kjent med at opplysninger via Altinn fra barneverntjenester til fastleger har kommet på avveie. Dette ved at opplysningene har blitt feilsendt, eller blitt gjort tilgjengelig for andre enn rette mottaker. Vi  minner derfor om avsenders og mottakers ansvar.

Avsenders ansvar

Avsender har ansvar for å sikre at meldingen sendes til riktig mottaker. Med dette mener vi at det er avsenders ansvar å sikre at meldinger sendes til riktig organisasjonsnummer. Vær oppmerksom på at en del legekontor har navn som er lette å forveksle med andre mottakere. Det kan også være en fordel å merke brevet tydelig med mottakers navn, det vil si navnet på den legen som skal ha informasjonen.

Mottakers ansvar

Mottaker har ansvar for å organisere sine interne systemer på en måte som ut fra forutsetningene på best mulig måte sikrer at det er riktig mottaker som får tilgang til helseopplysningene, og som på best mulig måte sikrer at ikke andre får tilgang til disse opplysningene.

Vi viser i denne sammenheng til Altinn sin hjemmeside om hvordan man kan ta kontroll på tilgangsstyringen i innboksen. Du finner hjemmesiden til Altinn på høyre side under lenker.

Mottaker vil også ha ansvar for at det er utarbeidet avtale med samarbeidende personell som har tilgang til Altinn-innboks, for eksempel regnskapsfører, som innbefatter taushetsplikt for helseopplysninger.

Datatilsynet

Vi ønsker også å orientere om at det ved brudd på personopplysningssikkerheten som innebærer en risiko for enkeltpersoners rettigheter, skal meldes avvik til Datatilsynet så snart som mulig, og senest innen 72 timer etter at avviket er oppdaget.

For mer informasjon om melding av avvik til Datatilsynet viser vi til deres hjemmeside som du finner under lenker på høyre side.

Dialog med Helsedirektoratet og forespørsel til Barne- og familiedepartementet

Fylkesmannen har i brev til Helsedirektoratet orientert om de utfordringer bruk av Altinn ved kommunikasjon mellom kommune og fastlege har resultert i, og vi har foreslått utarbeidelse av retningslinjer til praktisk bruk av Altinn for både avsendere og mottakere, med hovedvekt på fastlegekontorer og avtalespesialister. Vi har nå fått tilbakemelding fra Helsedirektoratet. De skriver at det i første rekke er avsender som må velge en sikker kommunikasjonskanal. Forespørsel om hvilke elektroniske postsystemer barneverntjenesten kan og bør benytte, har derfor Helsedirektoratet oversendt i eget brev til Barne- og familiedepartementet. Dette brevet er sendt i kopi til Direktoratet for e-helse da de har ansvar for tverrsektorielt samarbeid.