Lønnstilskudd for masterutdanning i avansert klinisk sykepleie

Kommuner og andre tilbydere av kommunale helse- og omsorgstjenester kan søke tilskudd til å videreutdanne sykepleiere i avansert klinisk sykepleie på mastergradsnivå. Søknadsfrist er 1. mai 2019.

På landsbasis er det seks høyskoler eller universiteter som tilbyr masterutdanningen. For vår region tilbys utdanningen ved Universitetet i Sørøst-Norge, studiested Drammen. Søknadsfrist der er 15.04.2019.

Det gis tilskudd til ansatte sykepleiere i helse- og omsorgstjenestene i kommunene (eller privat tilbyder med kommunal avtale), som skal gjennomføre en mastergradsutdanning i avansert klinisk sykepleie som utgjør 120 studiepoeng. I 2018 utregnes tilskuddssummen på grunnlag av en fast sum tilsvarende kroner 2700,- per studiepoeng.

Søker (kommune eller privat tilbyder med kommunal avtale) må minimum dekke tilsvarende beløp som det statlige tilskuddet. Tilskudd og kommunal egenfinansiering skal benyttes til lønnskompensasjon for den ansatte under utdanning.Sykepleiere som har igangsatt masterutdanning i avansert klinisk sykepleie og som det er bevilget midler til tidligere, vil bli prioritert.Les mer om tilskuddsordningen og send søknad på Helsedirektoratet sine nettsider.